สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 049 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 52 125 77
2 051 โรงเรียนบ้านตาอุด 38 63 52
3 050 โรงเรียนบ้านโดนอาว 31 66 50
4 001 โรงเรียนกระแชงวิทยา 85 179 127
5 005 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 166 508 285
6 004 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 59 123 95
7 007 โรงเรียนกันทรารมณ์ 146 398 239
8 009 โรงเรียนกำแพง 133 341 213
9 016 โรงเรียนขุขันธ์ 156 437 249
10 020 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 56 98 81
11 021 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 53 93 75
12 025 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 60 101 88
13 030 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 0 0 0
14 034 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 124 275 179
15 037 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 49 118 76
16 036 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 82 144 113
17 038 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 80 189 131
18 041 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 69 122 91
19 040 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 62 129 86
20 048 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 39 61 44
21 047 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 73 124 102
22 054 โรงเรียนบึงบูรพ์ 62 126 100
23 055 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 119 248 175
24 060 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 46 90 64
25 062 โรงเรียนปรางค์กู่ 134 331 220
26 065 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 68 141 108
27 067 โรงเรียนพยุห์วิทยา 77 146 111
28 070 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 72 173 120
29 078 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 62 109 86
30 079 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 79 171 117
31 081 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 67 109 94
32 082 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 27 44 36
33 088 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 85 188 124
34 094 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 26 52 40
35 095 โรงเรียนละทายวิทยา 107 203 155
36 096 โรงเรียนละลมวิทยา 51 82 70
37 097 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 56 109 85
38 098 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 44 73 53
39 110 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 64 148 102
40 111 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 143 341 234
41 112 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 169 549 295
42 113 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 59 111 87
43 115 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 144 450 240
44 117 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 68 135 104
45 118 โรงเรียนสวายพิทยาคม 44 71 60
46 119 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 39 73 54
47 122 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 56 105 85
48 116 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 104 201 159
49 123 โรงเรียนหนองคูวิทยา 43 128 73
50 127 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 123 327 190
51 019 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 117 263 184
52 028 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 129 328 192
53 056 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 24 50 37
54 057 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 196 526 329
55 024 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 14 28 22
56 042 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 36 73 54
57 043 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 79 136 113
58 045 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 56 122 89
59 015 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 58 118 84
60 066 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 47 77 69
61 003 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 3 5 5
62 008 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0
63 017 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 24 35 29
64 027 โรงเรียนจุลมณีอุทุมพรพิสัย 0 0 0
65 068 โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 0 0 0
66 080 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 24 54 36
67 084 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 0 0 0
68 085 โรงเรียนมารีวิทยา 30 45 39
69 090 โรงเรียนรวมสินวิทยา 52 117 77
70 099 โรงเรียนวัดจันทาราม 0 0 0
71 104 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 13 53 23
72 132 โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา 12 20 18
73 106 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 90 214 143
74 102 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 0 0 0
75 103 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 0 0 0
76 131 โรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง 8 17 13
77 120 โรงเรียนสัมมาสิกขาศรีษะอโศก 0 0 0
78 130 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 0 0 0
79 013 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 9 21 14
80 022 โรงเรียนเคียวนำ 46 124 76
81 002 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 13 28 22
82 006 โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 0 0 0
83 010 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 61 112 72
84 011 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 0 0 0
85 012 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 19 30 27
86 018 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 47 118 75
87 026 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 0 0 0
88 029 โรงเรียนดงรักวิทยา 0 0 0
89 031 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา 0 0 0
90 033 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 0 0 0
91 039 โรงเรียนนาแก้ววิทยา 0 0 0
92 046 โรงเรียนบกวิทยาคม 0 0 0
93 053 โรงเรียนบ้านหนองตะมะ 0 0 0
94 052 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี 27 45 37
95 059 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 0 0 0
96 063 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 36 47 43
97 064 โรงเรียนผักแพววิทยา 0 0 0
98 069 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 53 85 64
99 091 โรงเรียนรัชมังคลานุสรณ์ 0 0 0
100 093 โรงเรียนราษีไศล 66 173 102
101 089 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 4 11 8
102 109 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 17 32 29
103 114 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 0 0 0
104 121 โรงเรียนสายธารวิทยา 0 0 0
105 124 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา 0 0 0
106 125 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา 0 0 0
107 126 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ 0 0 0
108 128 โรงเรียนหวายคำวิทยา 0 0 0
109 129 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 0 0 0
110 100 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) 0 0 0
111 071 โรงเรียนเพิ่มพิทยา 0 0 0
112 087 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 0 0 0
113 086 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม 0 0 0
114 107 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา 0 0 0
115 023 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 0 0 0
116 044 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 0 0 0
117 072 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 0 0 0
118 073 โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา 0 0 0
119 075 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 0 0 0
120 035 โรงเรียนไตรมิตร 0 0 0
121 076 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 0
122 077 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 32 81 46
123 032 โรงเรียนดำรงค์ธรรมศาสนวิชชาลัย 0 0 0
124 058 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0
125 061 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 0 0 0
126 105 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 0
127 101 โรงเรียนวัดโนนคูณวิทยา 0 0 0
128 108 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 0 0 0
129 014 โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา 13 20 17
130 074 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 0 0 0
131 092 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 61 139 100
รวม 5367 12075 8182
20257

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]