งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์4 9 พ.ย. 2561 9.00-12.00 ให้แต่ละทีมเตรียมดินสอ+ยางลบ มาด้วย หัวข้อในการแข่งขัน 1.นักเรียนไทย 4.0 2.ลอยกระทง 3.อนุรักษ์สิงแวดล้อม 4.ศาสตร์พระราชา
2 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์3 9 พ.ย. 2561 9.00-14.00 ให้เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นมาเองเช่น ไมโครโฟน+หูฟัง+ดินสอ+ยางลบ+ หัวข้อในการแข่งขัน 1.นักเรียนไทยในยุค4.0 2.ศาสตร์พระราชา 3.แหล่งทองเที่ยวใน จ.ศรีสะเกษ
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์4 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ให้เตรียมดินสอ+ยางลบ มาด้วย หัวข้อในการแข่งขัน 1.เรือยอร์ช 2.กระเป๋าเดินทาง 3.โต๊ะเรียนอัจฉริยะ 4.โดรน 5. รถเข็นผู้พิการ
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์1 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00-14.00 ให้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์+อุปกรณ์+ปลั๊กไฟ มาด้วย ถ้าไม่ได้นำมาด้วยทางศูนย์ไม่มีเครื่องสำรองไห้
6 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2561 09.00-14.00 ให้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์+อุปกรณ์+ปลั๊กไฟ มาด้วย ถ้าไม่ได้นำมาด้วยทางศูนย์ไม่มีเครื่องสำรองไห้
7 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์1 8 พ.ย. 2561 09.00-14.00
-
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ให้แต่ละทีมเตรียมดินสอ+ยางลบ มาด้วย หัวข้อในการแข่งขัน 1.หุ่นยนต์ในโลกอนาคต 2.วันแม่แห่งชาติ 3.ปัญญาประดิษฐ์ 4.วิถีชีวิตชุมชน
9 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์3 8 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ให้แต่ละทีมเตรียมดินสอ+ยางลบ มาด้วย หัวข้อในการแข่งขัน 1.วันลอยกระทง 2.เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในโลกอนาคต 3.ศาสตร์พระราชา
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์4 8 พ.ย. 2561 09.00-14.00 หัวข้อแข่งขัน 1.ระบบชุมนุมออนไลน์ 2.ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ 3.ระบบร้านค้าออนไลน์
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์1 9 พ.ย. 2561 09.00-12.00
-
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 9 พ.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป ให้จัดเตรียมอุปกรณืที่จำเป็นในการแข่งขันมาเอง และให้ส่งโครงงาน+คู่มือการใช้งาน+แผนพับ+บอร์ด และอื่นๆตามที่เกณฑ์การแข่งขันได้ระบุไว้ ก่อนเวลา 09.00 น.
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 9 พ.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป ให้จัดเตรียมอุปกรณืที่จำเป็นในการแข่งขันมาเอง และให้ส่งโครงงาน+คู่มือการใช้งาน+แผนพับ+บอร์ด และอื่นๆตามที่เกณฑ์การแข่งขันได้ระบุไว้ ก่อนเวลา 09.00 น.
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม หอประชุมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ห้อง หอประชุม 8 พ.ย. 2561 09.00-14.00 ให้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่อง+ไม่จำกัดขนาดจอภาพ+ลงโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันให้เรียบร้อย+ไดร์ D จะต้องไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้น+หูฟัง+ปลั๊กไฟ+ดินสอ+ยางลบ+ปากกา+สี+Flash Drive สำหรับบันทึก VDO ส่งงานกรรมการ+ไมล์โครโฟน+และอุปกรณ์อืนๆที่จำเป็น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]