งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 น
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอลโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 10 พ.ย. 2561 09.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 น
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ชั้น อาคาร 1 ห้อง ชั้นล่าง เวทีอาคาร 1 10 พ.ย. 2561
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ชั้น อาคาร 4 ห้อง ห้่อง 436 10 พ.ย. 2561
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ชั้น อาคาร 4 ห้อง ชั้น 3 ห้อง 433 10 พ.ย. 2561
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 หอประุชุมโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ชั้น โรงยิมฯ 8 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 น
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 หอประุชุมโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ชั้น โรงยิมฯ 8 พ.ย. 2561 09.00-15.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 น
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ชั้น อาคาร2 ห้อง 214 -215 ภาษาไทย 10 พ.ย. 2561
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ชั้น ห้องโสตฯ 1 ห้อง อาคาร 3 10 พ.ย. 2561
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]