สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โพนทองพัฒนาวิทยา 129 6 0 0 135
2 เสลภูมิพิทยาคม 122 10 0 0 132
3 หนองพอกวิทยาลัย 90 14 3 0 107
4 เมยวดีพิทยาคม 67 13 6 0 86
5 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 53 9 10 0 72
6 ม่วงมิตรวิทยาคม 51 12 6 0 69
7 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 49 16 7 1 72
8 โพนทองวิทยายน 48 9 13 0 70
9 โพธิ์ทองวิทยาคาร 35 12 11 2 58
10 คำนาดีพิทยาคม 35 9 3 1 47
11 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 34 12 1 0 47
12 เสลภูมิ 32 10 4 2 46
13 ผาน้ำทิพย์วิทยา 29 12 6 0 47
14 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 28 6 4 3 38
15 ท่าม่วงวิทยาคม 25 9 4 0 38
16 วังหลวงวิทยาคม 24 6 6 1 36
17 โนนชัยศรีวิทยา 19 5 9 1 33
18 อนุบาลเกาะแก้ว 16 6 9 1 31
19 จารุณีศึกษา 14 6 1 1 21
20 ขวาววิทยาคาร 12 1 3 0 16
21 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 11 4 3 1 18
22 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 11 4 2 1 17
23 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 8 6 5 0 19
24 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 5 1 6 0 12
25 เสลภูมิวิทยาสันต์ 4 0 2 1 6
26 อนุบาลเครือวัลย์ 2 1 2 0 5
27 ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 1 3 1 0 5
28 อนุบาลสุนันทา 1 1 4 0 6
29 อนุบาลภาคภูมิ 1 1 1 0 3
รวม 956 204 132 16 1,292