สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โพนทองพัฒนาวิทยา 62 26 14 102 129 6 0 0 135
2 เสลภูมิพิทยาคม 41 37 20 98 122 10 0 0 132
3 หนองพอกวิทยาลัย 22 23 15 60 90 14 3 0 107
4 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 14 9 12 35 53 9 10 0 72
5 เมยวดีพิทยาคม 10 14 18 42 67 13 6 0 86
6 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 9 8 6 23 49 16 7 1 72
7 ม่วงมิตรวิทยาคม 7 12 8 27 51 12 6 0 69
8 โพนทองวิทยายน 6 8 5 19 48 9 13 0 70
9 คำนาดีพิทยาคม 4 8 1 13 35 9 3 1 47
10 โพธิ์ศรีสว่างวิทยา 4 7 4 15 28 6 4 3 38
11 วังหลวงวิทยาคม 4 6 4 14 24 6 6 1 36
12 โพธิ์ทองวิทยาคาร 4 3 5 12 35 12 11 2 58
13 อนุบาลเกาะแก้ว 3 1 0 4 16 6 9 1 31
14 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 3 0 0 3 11 4 2 1 17
15 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 2 8 4 14 34 12 1 0 47
16 ผาน้ำทิพย์วิทยา 2 6 7 15 29 12 6 0 47
17 เสลภูมิ 2 5 3 10 32 10 4 2 46
18 จารุณีศึกษา 2 2 3 7 14 6 1 1 21
19 โนนชัยศรีวิทยา 2 1 3 6 19 5 9 1 33
20 ท่าม่วงวิทยาคม 1 2 6 9 25 9 4 0 38
21 ขวาววิทยาคาร 1 1 3 5 12 1 3 0 16
22 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 0 1 3 4 11 4 3 1 18
23 อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 0 0 2 2 5 1 6 0 12
24 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 0 0 1 1 8 6 5 0 19
25 เสลภูมิวิทยาสันต์ 0 0 0 0 4 0 2 1 6
26 อนุบาลเครือวัลย์ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
27 ปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
28 อนุบาลสุนันทา 0 0 0 0 1 1 4 0 6
29 อนุบาลภาคภูมิ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
รวม 205 188 147 540 956 204 132 16 1,292