สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 20 33 27
2 002 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 60 107 78
3 005 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 39 68 56
4 010 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 53 85 70
5 017 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 69 137 106
6 019 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 40 84 63
7 025 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 115 380 210
8 004 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 76 180 119
9 018 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 87 240 136
10 022 โรงเรียนเสลภูมิ 52 137 77
11 023 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 136 421 229
12 006 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 36 83 51
13 012 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 84 210 132
14 013 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 66 102 91
15 014 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 47 73 62
16 011 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 20 38 25
17 015 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 137 357 225
18 016 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 91 214 143
19 003 โรงเรียนจารุณีศึกษา 25 63 38
20 007 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 0 0 0
21 008 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 21 36 32
22 020 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 48 90 69
23 028 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 13 26 21
24 030 โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 3 3 3
25 029 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 6 12 11
26 026 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 37 57 52
27 027 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 6 12 11
28 024 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 7 11 8
29 009 โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 6 8 8
30 021 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 23 45 39
รวม 1423 3312 2192
5504

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูกฤติยา พลหาญ 098-289-1900 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม , คุณครูวนัสนันท์ คูคำ 087-861-1207 โรงเรียนเสลภูมิ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]