::sm-ret3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีระกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนารี แก้วขอนแก่นโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นายศุภกร ศรีพรหมโรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางพรนภา พรหมนารทโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวนฤมล โสดาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
8. นางสาวชญาณิศา ภูมาศโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
9. นางสาวจิราพร ประชานันท์โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
10. นางทรงศรี ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเทพเทวรรณ อุดคำโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพรนภา พรหมนารทโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจจิมา สุพรมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญาณิศา ภูมาศโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายนายสุพรชัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ สายเพ็ชรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีระกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ชอบบุญโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพ์พัฒนรี เรืองโสภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวศุนิสา วาระสิทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทภรณ์ สีลัยโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ สินธิทาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางประวีณา แก้วใสโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายแสงทอง ภักดีแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางพิมพัฒนรี เรืองโสภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางอุดมทรัพย์ ไชยขาวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีระกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภควดี ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุบล อาทิตย์ตั้งโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
5. นางสาววรรณภา ขุนคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางเพชรประคอง หาญสุวรรณโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชลธราธร ภาคำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลิน จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพิทักษ์ บุตรแสนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาววรรณภา ขุนคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายวิชชากร แสงเพชรอ่อนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวงามเพ็ญ คำศรีเมืองโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณิศา ท่าสะอาดโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางวิชิตา ชะนะเกตุโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางทฤฒมน บุญล้อมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวิชิตา ชะนะเกตุโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางกัลยาณี แก้วพิกุลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันนา ศรีกุลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางภควดี ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางเทวัญ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา กลมเกลียวโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางฝอยลม จงใจสิทธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุพิชชา ศรีกำพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางเทวัญ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา วิวัฒน์วงตระกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ พลหมั่นโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี มหาวงศ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางกนกวรรณ วรรณพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวธันยาภัทร์ พิมพ์สงวนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางศุภักษร โภคสมบัติโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววรรณภา ขุนคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางอินทราภรณ์ สุนทรวัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6
1. นางวรางคนาง วิวัฒน์วงตระกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวลใย ดาหลวงมาตรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางภควดี เพียรสงวนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวบุษรา สุริโยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาญณรงค์ เมืองฮามโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ แย้มศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางวรางคนาง วิวัฒน์วงตระกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณรัก พรตะนะโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสวาท บุญประจักษ์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางมณีวรรณ โสรถาวรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพิชญาอร นะราธรโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวนฤมล โสดาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
7. นางศิริรัตน์ ศรีธรรมาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นายสุรชัย เงินมีศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางวรางคณา วิวัฒน์วงตระกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย กมลศิลป์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมณีวรรณ โสรถาวรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ศรีธรรมาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวศุภากร ชินภักดีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพวัลย์ สมภูงาผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ อุคำโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ คำพมัยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมปอง กุลค้อโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสุนันทาปกรณ์ มนปราณีตโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรัดดาวรรณ มานัดโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายราอีด สงวนรัตน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นายจักรพันธ์ ไกยชาติโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
9. นางศรัยฉัตร โพธิราชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพวัลย์ สมภูงาผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเคลือวัลย์ กันยารัตน์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวปิยะทิพย์ ดอนลาดลีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ศิริสะละโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายทวิชย์ มะระโชโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางดาราวรรณ อรัญมิ่งโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายอดิรุตน์ พลยุทธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทรายทองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญประภา อุดมฤทธิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางรุ่งนภา เพลงอินทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวธารินี อุดมรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจมาน พิเดชโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางรัตนพร สิมมาหลวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ เหมือนทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายดร.หฤษฎ์ พฤษกรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุพรชัย แก้วกันยาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายชิตพล อุลมารโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา กลางสุขโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรรณ วิมลพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตย์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัฐชา แก้วเนตรโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายประสพ คำพิทูลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลา แวงวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี จิตจักรโรงเรียนอนุบาลภาคภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเลิศโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวพูลทรัพย์ อาจศัตรูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกศสุมณฑ์ โนราชโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเลิศโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวคำแสน ธรรมสอนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพรหมจตุรพักตร์ วรขันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันธิดา เลื่อมใสโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ เอกโชติโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายปัญญา สีหาบุญมากโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ กาวีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุพรรณี อาวรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางอำไพ ประทุมชาติโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางกรวรรณ ศรีดีโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางชัชชนี ช่องวารินทร์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชมพูนุท พันธ์หนองโพนโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
7. นายสงกรานต์ โประวะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นางกนกศร พลยุทธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โสสุดโรงเรียนจารุณีศึกษากรรมการ
3. นางสาวอรุณศรี โทรเลขโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายมงคล วรรณพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายจรวย ขัยสวัสดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวศรัณยา วงศ์ชัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนกรัตน์ คืนดีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุรพร กุตันโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุพเรศ นรโภคโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณยนุช พรมบุตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ ลาภาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเยาวพร ตรางาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ บุญสาโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกุสุมาศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางอรวดี หลักแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพเรศ นรโภคโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรไท ห้วยทรายโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายชัยยันต์ คำนันท์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางอุไรรัตน์ ศิริสะละโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฉัตราภรณ์ ศรีไชยวานโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจงจัด จันทบผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพร คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญทิวา บุญศลโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางลัญชนา อุทสารโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพัทธ์ธีรา รัตนพันธุ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางปราณี ใจทานโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางเบญจรัศม์ ศรีระกิจโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
9. นางไพจิตรา เนินภูโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาววิยะดา แสนบัวโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
11. นายปัญญา น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจงจัด จันทบผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ลครโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เลื่อมใสโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวใบเงิน ศรีชะตาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางศศินันท์ แก้วพวงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางวีระวรรณ แก้วสุวรรณ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายพิมพ์ชนก โคตรฉวะโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา อุปชาโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นางอำพร ทิพจรูญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางชนิตกานต์ คำวันโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิธร คงครบโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุรินธร วังคะฮาดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางแสงอรุณ ภูบาลเช้าโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
9. นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายศุภชาติ ทอดภักดีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
11. นายวันที บุญพรมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสุกานดา ฤทธิทิพย์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ พูลเพิ่มโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางสุรีพรย์ อนันต์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวัชรี สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสลิตา แสงจันดาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวนาตยา โยธาศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวมาลี โทแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางจักษณาพัต พาราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
9. นางพิริยา นีลเซ่นโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสุธัมมา กาบินพงษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเสนาะ กุลสะท้านรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเปรมชัย สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางพัชรี ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภาพร เจริญศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายธนกฤต พิมพ์พรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางอัจฉรา สายเชื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวรัชนี ไค่นุ่นภาโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการ
8. นายธีรยุทธ ดวงมาลาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางเสนาะ กุลสะท้านรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ พวงเพชรโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นางปานรดา บัญหนองสาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นายกิตติชัย สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวสวรรยา นามศักดิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายพรชัย กำหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวนัส พรมสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางธนิกา เชื้อกลางโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางณัฐมล กุลสุวรรณโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพร ไวยเวชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายรักชาติ อาวรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายวนัส พรมสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ บุญกิจโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางนงนุช ศรีนุกูลโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายคู่ชีพ อาจเดชโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางณัฐวิภา ยัคลาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุกันญา สงเคราะห์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวฉันทนา ภาโนมัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจาจุรี เมืองแทนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางชื่นหทัย จันทร์พิพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายธนพล นิลผายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุนัยต์ พรมวิจิตรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นายปัญญา ยุบลมูลโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายอัตพร ศรีคำแซงโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นายสุริยดล เพลงอินทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นายเปรมชัย สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นายกิตติชัย สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
11. นางสมฤทัย กำหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนายสุนัยต์ พรมวิจิตรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตะวันโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายปัญญา ยุบลมูลโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอัตพร ศรีคำแซงโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายสุริยดล เพลงอินทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางชื่นหทัย จันทร์พิพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นายธนพล นิลผายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นายเปรมชัย สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
10. นายกิตติชัย สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
11. นางสมฤทัย กำหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายมนัส โพธิจักรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ นระศาสตร์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายไพศาล วงค์กระโซ่โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสะอาด พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิภาวี กิ่งสกุลโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
7. นายธนกฤต พิมพ์พรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
8. นางสาววิลาวัณย์ วันทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสงกรานต์ มูลศรีแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายมนัส โพธิจักรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวชุติมา พันธะไชยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสิทธิพร ผกากลีบโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายรัฐพงษ์ มะพันธ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางอมร ชมศรีวรรณโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายอุบล ไกรยบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นายทองคูณ จันทสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายมนัส โพธิจักรรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมสวย วิชามุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุบล ไกรยบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสงกรานต์ มูลศรีแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาวดี ปากวิเศษโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวเกศฎาภรณ์ สัมฤทธิ์สกุลชัยโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายธีรยุทธ นาคำภาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญาณิศา ภูมาศโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางแพงมา หัวโนนม่วงโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายุสบิน มันตาพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา โคตะโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางกัญญาภัค ไกยรบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ โสภาชัยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางนฤมล จำปีเพชรโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางวีรยา แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา ฉลาดเอื้อโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ดร.ไพฑูรย์ มนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชมัยพร บัวขาวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวชญาน์นันท์ เลิศปุญญพัฒน์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายทศพร บุญปกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรรณฌกนก บุตรคำโชติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายกาวี โสภาอุทกโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางสาวอัมรา พรรณาสุระโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. ดร.ไพฑูรย์ มนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจรินทร์ สุวรรณศรีโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางลัดดา สีนางกุโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางพิมพิศา ขันธ์สะอาดโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางวันทนี ฉิมพงษ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางทิวา พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรากร ผลาไสยโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางรุ่งทิวา อุบลเลิศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ พานสานรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล เวียงคำโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวนิดา ศรีจุลฮาดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายจิระพันธ์ เสนาจันทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุวรรณา พลซื่อโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นายศิริชัย ชลาลัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ พานสานรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล เวียงคำโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุวรรณา พลซื่อโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางวนิดา ศรีจุลฮาดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายจิระพันธ์ เสนาจันทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวจิราทิพย ประสานโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวปีย์วรา คล้ายหนองสรวงผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางละออง บุตรวันโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวพิราวรรณ น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวปีย์วรา คล้ายหนองสรวงผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางละออง บุตรวันโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวทิวาพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายชัชวาลย์ แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางพิราวรรณ น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอิงอร ภูมิภาคผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภาคภูมิประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร พรมเกตุโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางกนกพร จันทราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสุภาพร อุลมารโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางเตือนใจ ทุมวันโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธนวัฒน์ ลาคำรก. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา จันท่าม่วงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายประภาส มณีกัญญ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางปิยะดา น้อยอามาตย์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางเยาวภา ทิวาพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเดชา บุตรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปราณีย์ จันปานโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางภัชรี พันธไชยโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิรประภา อยู่คงโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภากร กระภูชัยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวพวงประกา วงษ์สมบัติโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นายนิยม วงศ์ใหญ่โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
8. นางรัชฎากร มะระโชโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพรรณฌกนก บุตรคำโชติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
10. นางทิพาพร ซาเหลาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
11. นางสาววันเพ็ญ อุ่นหล้าโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวพิมพ์พิชชา จอมคำสิงห์โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
13. นางสาวผกาวัลย์ นามนัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายเดชา บุตรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิชญาภรณ์ กิ่งเมืองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา บุรวัฒน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัด ศรีอ้วนโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววลัยการ สุริวาลย์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ ปัญญาดิลกโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสิรภัทร ขจรสมบัติโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายเดชา บุตรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ จรบุรมณ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ไพรินทร์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ โก้ชัยภูมิโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสุดใจ ดวงผุยทองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี วจีภูมิโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายกมลเพชร กลางประพันธ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สุวรรณธาดาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ คงทวีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายมนูญ ยางงามโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี วจีภูมิโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ สุวรรณธาดาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายกมลเพชร กลางประพันธ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ คงทวีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายมนูญ ยางงามโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศรี วจีภูมิโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา บุตรพรหมโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นายมนูญ ยางงามโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นายบัญชา อรัญหล้าโรงเรียนจารุณีศึกษากรรมการ
5. นายทิวากร หนองภักดีโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นายนิรันดร โทนุบลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายสมศักดิ์ คงทวีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศรี วจีภูมิโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายบัญชา อรัญหล้าโรงเรียนจารุณีศึกษากรรมการ
3. นายทิวากร หนองภักดีโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นายนิรันดร โทนุบลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายกฤษดา บุตรพรมโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นายสมศํกดิ์ คงทวีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน สุจารีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สิทธิ์ ทองโอษฐ์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายประยงค์ สิงหากันโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายจีรพัฒน์ วิผาลาโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพัตรา จันทรมหาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายรักพงษ์ ทองดีนอกโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายเกรียงไกร ขันธวิชัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นาย จรศักดิ์ กล่อมกูลโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ งอยภูธรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายทินกร สุวรรณ์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
5. นายไชยา เฉลียวพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสุพัตรา จันทรมหาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นายอิสระพงษ์ ไพรจันดาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนิภารัตน์ พรรัมโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวันชัย อัตตะวิชาโรงเรียนจารุณีศึกษากรรมการ
6. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. ดร.นิราศ ศรีขาวรสโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายสุมิตร์ บุตรศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
9. นางสาวทองปาน สุตตะนนท์โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
10. นายอัษราวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนคำนาดีวิทยาคมกรรมการ
11. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
12. นายศราวุธ แวงวรรณโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
13. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย อัตตะวิชาโรงเรียนจารุณีศึกษากรรมการ
3. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. ดร.นิราศ ศรีขาวรสโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุมิตร์ บุตรศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. ดร.นิราศ ศรีขาวรสโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวทองปาน สุตตะนนท์โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
4. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย อัตตะวิชาโรงเรียนจารุณีศึกษากรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัษราวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิภารัตน์ พรรัมโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สมพงพัดโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวนิภารัตน์ พรรัมโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอัษราวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
6. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายมนตรี สุระเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
6. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นายมนตรี สุระเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
6. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
6. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
4. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
4. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุ้งนภา ทิพเจริญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุชาวดี ติวสูงเนินโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุ้งนภา ทิพเจริญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุชาวดี ติวสูงเนินโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
4. นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนวรรธถ์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธีรนุช จันทร์งามโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
6. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางธีรนุช จันทร์งามโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
5. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
6. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุชาวดี ติวสูงเนินโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
4. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
5. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุชาวดี ติวสูงเนินโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
5. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
6. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางรุ้งนภา ทิพเจริญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุชาวดี ติวสูงเนินโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ อาทิตย์ตั้งโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางรุ้งนภา ทิพเจริญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวสุชาวดี ติวสูงเนินโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายดุสิต ดลปัดชาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชาท์ เชื้อแก้วโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูมิเมธ แวงวรรณโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีเกื้อกูลโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูมิเมธ แวงวรรณโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีเกื้อกูลโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ แสงคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนเรศรา ทองโอษฐ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช ทูลธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพินิจ นาเมืองรักษ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. Mr.Dale F. Catsโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวศรุตยา อุ่นอารีย์กุลโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Christopher Johnโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Santhoshkanth Kamarajโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวจันทร์จิรา มีทรัพย์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ แสงคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Dale F. Catesโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรุตยา อุ่นอารีย์กุลโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.chirstopher Johnโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Santhoshkanth Kamarajโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนเรศรา ทองโอษฐ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรพินิจ นาเมืองรักษ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวปุณยนุช ทูลธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ แสงคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา ภูมิพันธ์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางวารุณี พลแสนโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เครือแตงโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอัญชลี คงจันทร์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. MissRianne Melody Sausaโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายพนม วิลัยหล้าโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวปรัศนียาภรณ์ มีหนองใหญ่โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นายสำเริง สุตระโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
10. นางรัตนา กุลธนพัฒน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
11. นางพวงประภา เหมราโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ แสงคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวารี ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางแจ่มนภา คำทาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นายสุปัญญา ทราโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางอรอุมา บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ พิลาศรีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนภัสสร รันนันท์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. Mr.Gary Derrickโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ แสงคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัททิยา อิโนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. Mr.Sergei Kabanovโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางจรัสศรี ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางนภัสนันทร์ นรากุลนันท์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. MissPregina L Nongliatโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นางอักษร เนินสะท้านโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวนริศรา พลนาคูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ แสงคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissPregina L Nongliatโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางอักษร เนินสะท้านโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวภัททิยา อิโนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. Mr.Sergei Kabanovโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางจรัสศรี ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางนภัสนันท์ นรากุลนันท์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นายสุทธิชัย บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
10. นางสาวนริศรา พลนาคูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ แสงคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Rajeev Lakraโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวิมลทิพย์ วิรัชวาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางพนิดา บุญสินพร้อมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาวดี แพงสีทาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกรัญยวันณ์ ใค่นุ่นสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางอุดมลักษณ์ ทองภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ แสงคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางศิริรัตน์ สิงห์ทองโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกรัญยวันณ์ ใค่นุ่นสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.นิวัตน์ สาระขันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา คนธีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิชา อินทรียวงศ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. MissZhang Xiaoyanโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิรติกานต์ สุ่มมาตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.นิวัตน์ สาระขันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา คนธีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิชา อินทรียวงศ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. MissZhang Xiaoyanโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิรติกานต์ สุ่มมาตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายชินกร โตกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุพิชาภรณ์ โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพิทยุทธ วงศ์คำมาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัมรา ภูกาบโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายชินกร โตกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นายพิทยุทธ วงศ์คำมาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพิชาภรณ์ โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวอัมรา ภูกาบโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.นิวัตน์ สาระขันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. MissZhang Xiaoyanโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิท อินทรียวงศ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวศิรติกานต์ สุ่มมาตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายชินกร โตกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัมรา ภูกาบโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพิชาภรณ์ โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพิทยุทธ วงศ์คำมาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.นิวัตน์ สาระขันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัศนียาภรณ์ มีหนองใหญ่โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. MissZhang Xiaoyanโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวิท อินทรียวงศ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวศิรติกานต์ สุ่มมาตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายชินกร โตกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิชาภรณ์ โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นายพิทยุทธ วงศ์คำมาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิเดช พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางนภัสนันทร์ นรากุลนันท์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวอัมรา ภูกาบโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.นิวัตน์ สาระขันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา คนธีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิชา อินทรียวงศ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. MissZhang Xiaoyanโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิรติกานต์ สุ่มมาตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายชินกร โตกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิทยุทธ วงศ์คำมาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิชาภรณ์ โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวอัมรา ภูกาบโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุรี สุตระโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายพัทธพร ชินทะวันโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวนุจรีย์ อุมงค์โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
5. นางสาวดารุวรรณ แซ่ต่างโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางวัลภา บุตรพรมโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายธัญยเขตต์ สมนึกโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
8. นางนิกร ดวงวงษาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุมารี นนท์นภาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพิคะเนตร พิลาสอนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสิริกานต์ โฮมราชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวัลภา บุตรพรมโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายธัญยเขตต์ สมนึกโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิกร ดวงวงษาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมารี นนท์นภาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพิคะเนตร พิลาสอนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางบุรี สุตระโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวดารุวรรณ แซ่ต่างโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
9. นายพัทธพร ชินทะวันโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวนุจรีย์ อุมงค์โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
11. นางสิริกานค์ โฮมราชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทรงพล สาระภักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นายชำนาญพงษ์ โชติรัตน์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายสมชาย มณีสารโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชัย เงินมีศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายทรงพล สาระภักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มณีสารโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายชำนาญพงษ์ โชติรัตน์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรชัย เงินมีศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายทรงพล สาระภักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา กลมเกลียวโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ สาสร้อยโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายทรงพล สาระภักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา กลมเกลียวโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ สาสร้อยโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายทรงพล สาระภักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางอัจฉรา กลมเกลียวโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ สาสร้อยโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน วรวะไลผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ ชินคำโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา เงินมั่นโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวตรองปัญญ์ ทรายทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ฤทธิยงค์โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
6. นางสาวเอมอร กำแพงพลโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
7. นางทฤฒมน บุญล้อมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน วรวะไลผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิจพร ขามชูโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุทัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางอุดมทรัพย์ ไชยขาวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน วรวะไลผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรธิดา เยาวเรศโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ดอกรักกลางโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน วรวะไลผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวภัทรธิดา เยาวเรศโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ดอกรักกลางโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา พลอาษาผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประภาส ยศปิยะโชติโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางพิทยาภรณ์ คูธนพิทักษ์กุลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา พลอาษาผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกวินลดา ปากวิเศษโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวชลดา ตะกะศิลาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ พ้องเสียงโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา พลอาษาผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ สุทธิประภาโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชลดา ตะกะศิลาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร โวหารลึกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา พลอาษาผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายศิวพงษ์ สาระรัตน์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร โวหารลึกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพยงค์ นาก้อนทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ พันธ์สุภาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวปทุมวดี พานทองโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.สมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพยงค์ นาก้อนทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ พันธ์สุภาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวปทุมวดี พานทองโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. ดร.สมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ พันธ์สุภาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวปทุมวดี พานทองโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางณปภัช ชัยสุขจินดาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสุพร มูลศรีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายจตุรภัทร ประทุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจิตราภรณ์ ทอดภักดีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ โพธิจักรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรายุทธ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางณปภัช ชัยสุจินดาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. ดร.สมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร ประทุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายดำรงค์ โพธิจักรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาภร วิเศษปัสสาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นายวรายุทธ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
9. นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.สมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพยงค์ นาก้อนทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางพิทยาภรณ์ คูธนพิทักษ์กุลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ พ้องเสียงโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ดร.สมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจตุรภัทร ประทุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิ่นชนก บุญทันโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. ดร.สมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประภาส ยศปิยะโชติโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายบุญประกอบ กัสนุกาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพิมพร บุญถ่านโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายวิษณุ นามเดชโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธีรศักดิ์ ประจันทะศรีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะรองผอ.โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล บัวลอยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนากร เดชทะสรโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายประวัติ บุตรภักดีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุมิตร์ บุตรศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายสำรวน แสงไสยโรงเรียนสาธิต มรภ.ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายอิสรพงศ์ แสนโคกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายถาวร คมพยัคฆ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล บัวลอยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกษม ฉายวิไชยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายประเสริฐ ทรัพย์มากโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสำรวน แสงไสยโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิสรพงศ์ แสนโคกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายถาวร คมพยัคฆ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล บัวลอยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พันธุ์ภูมิโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกษม ฉายวิไชยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายประจักษ์ เยาวพันธ์โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นายเสถียร สุกรรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล บัวลอยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายประจักษ์ เยาวพันธ์โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิเชียร พันธุ์ภูมิโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกษม ฉายวิไชยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายเสถียร สุกรรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายทองแดง ปากวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิตสุดา โบราณประสิทธิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย ิอินทเสวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางศิริบูรณ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายทองแดง ปากวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายธวัชชัย อินทเสวกโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิตสุดา โบราณประสิทธิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางศิริบูรณ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนจารุณีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตรโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นายระดมพล พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายภูมิสุวรรณ์ บริบูรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนจารุณีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตรโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายระดมพล พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจินตภาส์ ทีอุทิศโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายภูมิสุวรรณ์ บริบูรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวินัย โทวาทผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ประธานกรรมการ
2. นายพิเดช ศรีบุญเรืองโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางรุ่งนภา ศักดิ์ศรีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวินัย โทวาทผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ประธานกรรมการ
2. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาส สิงหาทิพโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศรีเกื้อกูลโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางราตรี โพธิ์สุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางวนิดา ไชยแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเอื้องไพร กมลโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุบิน โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางราตรี โพธิ์สุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวเอื้องไพร กมลโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิดา ไชยแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุบิน โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางราตรี โพธิ์สุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเรียงไร คำหอมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิตสุดา โบราณประสิทธิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางขำจิตร มณีนิลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางราตรี โพธิ์สุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเรียงไร คำหอมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุญล้อม บรรจมาตย์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ ปุผาลาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิตสุดา โบราณประสิทธิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางขำจิตร มณีนิลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางราตรี โพธิ์สุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัททิยา อิโนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางไพวรรณ พันธ์ภูมิโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจตุพร จตุเทนโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายคำนึง ศิริสารโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางราตรี โพธิ์สุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจตุพร จตุเทนโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวภัททิยา อิโนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางไพวรรณ พันธุ์ภูมิโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
6. นายคำนึง ศิริสารโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางราตรี โพธิ์สุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุบิน โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางราตรี โพธิ์สุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุบิน โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอิงอร ภูมิภาคผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภาคภูมิประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร พรมเกตุโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางกนกพร จันทราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสุภาพร อุลมารโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ สาขามุละโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางเตือนใจ ทุมวันโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอิงอร ภูมิภาคผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภาคภูมิประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ สาขามุละโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวลัยพร พรมเกตุโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางกนกพร จันทราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสุภาพร อุลมารโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางเตือนใจ ทุมวันโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน วรวะไลผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ ชินคำโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา เงินมั่นโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวตรองปัญญ์ ทรายทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวรำไพ ฤทธิยงค์โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
7. นางทฤฒมน บุญล้อมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเอมอร กำแพงพลโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพชรมณีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. ดร.นิราศ ศรีขาวรสโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุมิตร์ บุตรศาสตร์โรงเรียนสาธิต มรภ.ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ วินทะไชยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ วินทะไชยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. ดร.นิราศ ศรีขาวรสโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุภา มิตรสันเทียะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุมิตร์ บุตรศาสตร์โรงเรียนสาธิต มรภ.ร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางเพชรมณีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
7. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชฤทธิ์ แก้วมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
4. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
5. นางจรัสศรี ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประภาพร สุวรรณธรรมมาโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชฤทธิ์ แก้วมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
4. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
5. นางจรัสศรี ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประภาพร สุวรรณธรรมมาโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชฤทธิ์ แก้วมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
5. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวประภาพร สุวรรณธรรมมาโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายชฤทธิ์ แก้วมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
4. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
5. นางจรัสศรี ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประภาพร สุวรรณธรรมมาโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายชฤทธิ์ แก้วมณีรองผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทักษ์พร โกศัลวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนากรรมการ
4. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวประภาพร สุวรรณธรรมมาโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
7. นางจรัสศรี ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวยุพารักษ์ วีระสอนรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ วินทะไชยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายยิ่งยศ ประดับกรน์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายประยุทธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายยิ่งยศ ประดับกรน์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายประยุทธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต ผาดาบรรณ์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นายประยุทธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายยิ่งยศ ประดับกรน์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภาวีณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอภิชิต ผาดาบรรณ์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นายวิทยา สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นายมนตรี สุรเสนโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คุณครูกฤติยา พลหาญ 098-289-1900 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม , คุณครูวนัสนันท์ คูคำ 087-861-1207 โรงเรียนเสลภูมิ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]