สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมะค่าวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิชานันท์  น้อยมะดัน
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  น้อยกลาง
 
1. นางสาวจิตรปราณี  แพงบุญ
2. นายอริยพงษ์  ศรีสุพัฒน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนันธิกาญจน์  สุหร่ายเพ็ด
 
1. นายออมทรัพย์  ภู่หมื่นไวย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.83 เงิน 9 1. นางสาวศิริวิมล  พวงศรี
 
1. นายออมทรัพย์  ภู่หมื่นไวย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาคริต  พวงจันทร์
2. นายนนทนันต์  เชียนชัยศรี
3. นายสิทธิพงษ์  กรวดนอก
 
1. นายถาวร  หมายครอบกลาง
2. นายอริยพงษ์  ศรีสุพัฒน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวสุนารี  สวยกลาง
2. นางสาวสุพจนา  วงศ์พนัส
3. นางสาวสุพจนี  วงศ์พนัส
 
1. นายถาวร  หมายครอบกลาง
2. นายอริยพงษ์  ศรีสุพัฒศ์