สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.75 ทองแดง 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่คู
 
1. MissNancy  Palita Raquel
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กชายศุภกิจ  ตุ้มทอง
 
1. MissNancy  Palita Raquel
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ปลั่งกลาง
2. นางสาวกัญญา  เพียสา
3. นางสาวชัญญา  กองโพธิ์
4. นางสาวณัฐมน  จองโพธิ์
5. นางสาวธนัชพร  สารโคกสูง
 
1. นางพัทธนันท์  ฉัตรบวรยศธร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 44.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เห็นกลาง
 
1. นางสาวจิตติมา  ภาษาฐิติ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายคุณานนต์  สุรีย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์เสนา
 
1. นางสาวต้องจิต  ชนยุทธ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทัศนนันท์  แต้มสันเทียะ
 
1. นางสาวต้องจิต  ชนยุทธ