สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็งพลกรัง
 
1. นางอ้อย  บุญศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจาริณี  ดิ่งกลาง
 
1. นางอ้อย  บุญศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เยื่องกลาง
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  รักกุศล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายศาสตร์ศิลป์  กรีดำรงศักดิ์
 
1. นางอรทัย  ธนะสัมบัญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญเงิน
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  รักกุศล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวจุฑามณี  สนธิมูล
 
1. นางอรทัย  ธนะสัมบัญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สร้างไร่
 
1. นางอุไร  แพงพงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาววรรณดี  คร่ำสุข
 
1. นางอุไร  แพงพงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  จิตต์พิมาย
 
1. นางนิตยา  พิศิษฐวานิช
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  ไม้กระโทก
 
1. นางนิตยา  พิศิษฐวานิช
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวณัฐนันท์  เพ็งที
2. นายทิวากร  ขัดโพธิ์
 
1. นางสาวอรัญญา  ปัญญาปรุ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐพร  ตากิ่มนอก
 
1. นายนครินทร์  โสแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ฝากกลาง
 
1. นายนครินทร์  โสแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญธาวุธ  ศรีน้อย
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เขียนโพธิ์
 
1. นางวชิราวัลย์  เชื้อไชย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวจุฑาภรณ์  บาตรโพธิ์
 
1. นางสุดาพร  ยอดโยธี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  แก้วเพชร
 
1. นางสาวชลนภา   คงคิด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวชมพูนุช  แถลงกลาง
 
1. นางสาวชลนภา  คงคิด
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  บ่มกลาง
2. เด็กหญิงบุษบา  กิ่งโพธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  วัฒนะโสภา
 
1. นางสาวปุณยวีร์  รอดสวัสดิ์
2. นางปัทมา  ส่งสุข
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกันธิมา  ชวนโพธิ์
2. นางสาวชลิตา  แซ่เอีย
3. นางสาวอริศรา  จันโท
 
1. นางเสาวคนธ์  ทองคลี่
2. นางชยุดา  จันคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์เสน่ห์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็งพูน
3. เด็กหญิงพวงทอง  พิทักษ์จันทร์
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ไกรกลาง
2. นายอดิพงษ์  เมฆกระโทก
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 6 1. นางสาวกชกร  เจียงวิเศษ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ปลั่งกลาง
3. นางสาวปริชญา  ทรัพย์จอหอ
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ไกรกลาง
2. นายอดิพงษ์  เมฆกระโทก
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.86 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรกร  ก้อนโทน
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ทองเลิศ
 
1. นายธนวัฒน์  โทจันทร์
2. นางเจริญศรี  ค้อไผ่
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรเพชร  ไงเกาะ
2. เด็กชายอมรพงษ์  บ่มกลาง
 
1. นางเจริญศรี  ค้อไผ่
2. นางสาววันวิสาข์  กลึงกลางดอน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.88 ทองแดง 4 1. เด็กชายพัฒนสูตร  แอบกระโทก
2. เด็กชายสิริวัฒน์  งาช้าง
 
1. นายธนวัฒน์  โทจันทร์
2. นางสาววันวิสาข์  กลึงกลางดอน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุศกร  ศรีจันทร์เพลียว
2. เด็กหญิงพวรรณ  ยันตระประกรณ์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จองโพธิ์
4. เด็กหญิงศรัญภัทร  หงษ์เสถียร
5. เด็กหญิงสุนทรีย์  ท้วมนอก
 
1. นางศรีนวลจันทร์  คงฟัก
2. นางสาวฐิตาภา  มาตรโคกสูง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจิราพร  เซ็นกลาง
2. นางสาวชวิศา  เกียรติโพธิ์
3. นางสาวธนัญญา  อบกลาง
4. นางสาวปัทมา  ธรรมดา
5. นางสาวพรพฤติกร  เหมรักษ์
 
1. นางสาวฐิตาภา  มาตรโคกสูง
2. นางศรีนวลจันทร์  คงฟัก
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 12 1. เด็กชายทีรวัฒน์  สิงห์โตขำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ขอแนบกลาง
 
1. นางจุฑาพันธ์  มุ่งกลาง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวสลิลทิพย์  สิงห์กล่อม
2. นายอนุสรณ์  ชีโพธิ์
 
1. นางจุฑาพันธ์  มุ่งกลาง
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐดนัย  แยกรัง
2. เด็กหญิงนนต์ศิชา  รั้งกลาง
 
1. นางนิศาชล  มณ๊วรรณ
2. นายณรงค์  ทองป้อง
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธนาพร  สังข์ทอง
2. นางสาวมนัสนันท์  เผยกลาง
 
1. นายสุเมธ  อุดมรัตน์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงวาสนา  จันทราษี
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศธร  บุษราผู้พึ่งธรรม
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  จีบกระโทก
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปภาภรณ์สิริ
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงปาณวลี  วงษ์มี
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.75 ทองแดง 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่คู
 
1. MissNancy  Palita Raquel
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กชายศุภกิจ  ตุ้มทอง
 
1. MissNancy  Palita Raquel
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ปลั่งกลาง
2. นางสาวกัญญา  เพียสา
3. นางสาวชัญญา  กองโพธิ์
4. นางสาวณัฐมน  จองโพธิ์
5. นางสาวธนัชพร  สารโคกสูง
 
1. นางพัทธนันท์  ฉัตรบวรยศธร
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 44.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เห็นกลาง
 
1. นางสาวจิตติมา  ภาษาฐิติ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายคุณานนต์  สุรีย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์เสนา
 
1. นางสาวต้องจิต  ชนยุทธ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทัศนนันท์  แต้มสันเทียะ
 
1. นางสาวต้องจิต  ชนยุทธ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนาพร  สนิทจันทร์
2. เด็กหญิงวีรพัทรา  รักษ์ชน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุทินเผือก
 
1. นางสาวชฎาพร  ผิวงาม
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวจิราภา  เลิศขุนทด
2. นางสาวชนกชนม์  รุ่งกลาง
3. นางสาวพิลดา  ชูใจ
 
1. นางสาวชฎาพร  ผิวงาม
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นายณครินทร์  พรมรัตน์
2. นางสาวนารถกมล  บัวศรี
 
1. นางเวียงเพ็ชร  นาคมะเริง
2. นางฉัตราภรณ์  พิพัฒน์ชลธี
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยชนินทร์  ทรวงโพธิ์
2. เด็กชายบูรพา  งามสง่า
 
1. นางฉัตราภรณ์  พิพัฒน์ชลธี
2. นางเวียงเพ็ชร  นาคมะเริง
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายธนชิต  สงวนศรี
2. นายธรรมรัฐ  จันทร์โพธิ์
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ฝอดสูงเนิน
2. นางสาวนัฐภรณ์  ภักดีศิริ
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชรี  ยศกลาง
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  จอนโพธิ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  เพียรงูเหลือม
 
1. นางยุวดี  คงสัตย์
2. นายรัตนพล  พงษ์พรรษา
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวดวงกมล  เศษกลาง
2. นางสาวอารยา  ดงชมภู
3. นางสาวเพ็ญนภา  พูนกลาง
 
1. นางอบอวล  จันทรปรีชายุทธ
2. นายรัตนพล  พงษ์พรรษา
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็ชรพะเนาว์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขุดโพธิ์
3. เด็กหญิงอารียา  รัตนวัน
 
1. นางวัฒณา  บุญเทียม
2. นายรัตนพล  พงษ์พรรษา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญดาว  บุญวิจิตร
2. นางสาวจรรยารัตน์  มุ่งอ้อมกลาง
3. นางสาวอะริชิ  มุ่งพูนกลาง
 
1. นางวัฒณา  บุญเทียม
2. นายรัตนพล  พงษ์พรรษา