สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณัฐพร  ตากิ่มนอก
 
1. นายนครินทร์  โสแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดารัตน์  ฝากกลาง
 
1. นายนครินทร์  โสแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  บ่มกลาง
2. เด็กหญิงบุษบา  กิ่งโพธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  วัฒนะโสภา
 
1. นางสาวปุณยวีร์  รอดสวัสดิ์
2. นางปัทมา  ส่งสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 8 1. นางสาวกันธิมา  ชวนโพธิ์
2. นางสาวชลิตา  แซ่เอีย
3. นางสาวอริศรา  จันโท
 
1. นางเสาวคนธ์  ทองคลี่
2. นางชยุดา  จันคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรเพชร  ไงเกาะ
2. เด็กชายอมรพงษ์  บ่มกลาง
 
1. นางเจริญศรี  ค้อไผ่
2. นางสาววันวิสาข์  กลึงกลางดอน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 44.32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภิญญาพัชญ์  เห็นกลาง
 
1. นางสาวจิตติมา  ภาษาฐิติ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวทัศนนันท์  แต้มสันเทียะ
 
1. นางสาวต้องจิต  ชนยุทธ