สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็งพลกรัง
 
1. นางอ้อย  บุญศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เยื่องกลาง
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  รักกุศล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญเงิน
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  รักกุศล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สร้างไร่
 
1. นางอุไร  แพงพงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาววรรณดี  คร่ำสุข
 
1. นางอุไร  แพงพงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.88 ทองแดง 4 1. เด็กชายพัฒนสูตร  แอบกระโทก
2. เด็กชายสิริวัฒน์  งาช้าง
 
1. นายธนวัฒน์  โทจันทร์
2. นางสาววันวิสาข์  กลึงกลางดอน
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐดนัย  แยกรัง
2. เด็กหญิงนนต์ศิชา  รั้งกลาง
 
1. นางนิศาชล  มณ๊วรรณ
2. นายณรงค์  ทองป้อง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 63.75 ทองแดง 12 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่คู
 
1. MissNancy  Palita Raquel
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ปลั่งกลาง
2. นางสาวกัญญา  เพียสา
3. นางสาวชัญญา  กองโพธิ์
4. นางสาวณัฐมน  จองโพธิ์
5. นางสาวธนัชพร  สารโคกสูง
 
1. นางพัทธนันท์  ฉัตรบวรยศธร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายคุณานนต์  สุรีย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์เสนา
 
1. นางสาวต้องจิต  ชนยุทธ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนาพร  สนิทจันทร์
2. เด็กหญิงวีรพัทรา  รักษ์ชน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุทินเผือก
 
1. นางสาวชฎาพร  ผิวงาม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวจิราภา  เลิศขุนทด
2. นางสาวชนกชนม์  รุ่งกลาง
3. นางสาวพิลดา  ชูใจ
 
1. นางสาวชฎาพร  ผิวงาม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นายณครินทร์  พรมรัตน์
2. นางสาวนารถกมล  บัวศรี
 
1. นางเวียงเพ็ชร  นาคมะเริง
2. นางฉัตราภรณ์  พิพัฒน์ชลธี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายธนชิต  สงวนศรี
2. นายธรรมรัฐ  จันทร์โพธิ์
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ฝอดสูงเนิน
2. นางสาวนัฐภรณ์  ภักดีศิริ