สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายศาสตร์ศิลป์  กรีดำรงศักดิ์
 
1. นางอรทัย  ธนะสัมบัญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวจุฑามณี  สนธิมูล
 
1. นางอรทัย  ธนะสัมบัญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  จิตต์พิมาย
 
1. นางนิตยา  พิศิษฐวานิช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวณัฐนันท์  เพ็งที
2. นายทิวากร  ขัดโพธิ์
 
1. นางสาวอรัญญา  ปัญญาปรุ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวจุฑาภรณ์  บาตรโพธิ์
 
1. นางสุดาพร  ยอดโยธี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  แก้วเพชร
 
1. นางสาวชลนภา   คงคิด
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์เสน่ห์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เพ็งพูน
3. เด็กหญิงพวงทอง  พิทักษ์จันทร์
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  ไกรกลาง
2. นายอดิพงษ์  เมฆกระโทก
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.86 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรกร  ก้อนโทน
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ทองเลิศ
 
1. นายธนวัฒน์  โทจันทร์
2. นางเจริญศรี  ค้อไผ่
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุศกร  ศรีจันทร์เพลียว
2. เด็กหญิงพวรรณ  ยันตระประกรณ์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จองโพธิ์
4. เด็กหญิงศรัญภัทร  หงษ์เสถียร
5. เด็กหญิงสุนทรีย์  ท้วมนอก
 
1. นางศรีนวลจันทร์  คงฟัก
2. นางสาวฐิตาภา  มาตรโคกสูง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 12 1. เด็กชายทีรวัฒน์  สิงห์โตขำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ขอแนบกลาง
 
1. นางจุฑาพันธ์  มุ่งกลาง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 12 1. นางสาวสลิลทิพย์  สิงห์กล่อม
2. นายอนุสรณ์  ชีโพธิ์
 
1. นางจุฑาพันธ์  มุ่งกลาง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงปาณวลี  วงษ์มี
 
1. นายดนุชศาสตร์  ศรีพล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กชายศุภกิจ  ตุ้มทอง
 
1. MissNancy  Palita Raquel