สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 4 1. นางสาวรัชนีกร  รุ่งกฤษดาพร
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา  จันทร์สม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวิณี  นาคดี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เหล็กพิมาย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  กนก
 
1. นางสาวมฆพร  เกษนอก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุขฤทัย  สุขใส
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา  จันทร์สม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจามจุรี  อุดรเขต
2. นางสาวปาระวี  โพธิ์ศรี
3. นางสาวพัชรดา  พร้าวหอม
4. นางสาวสุจาทิพย์  บุญพาชประเสริฐ
5. นางสาวสุปรียา  พิผ่วนนอก
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา  จันทร์สม
2. นางจิรัชยา  กล้วยกลาง