สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมะลี
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชนี  ศรีเสนพิลา
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรีญา  สิงห์ทอง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภัส  ไพรเย็น
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปสุดา  พิมพ์สระเกษ
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปริณดา  เจริญพร
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  คำสอนพันธ์
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  จันทร์พิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคัทรียา  พิมพ์อุบล
2. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์ทอง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาวดี  ดีนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  สมผุย
2. เด็กชายปรัชญา  สังข์ทอง
3. เด็กชายพิสิษฐ์  แก้ววิจิตร
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  ทองทัศนีย์พร
2. นายพิทักษ์  นาสาลี
3. นายอัครพล  นาคนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก