สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รักพงษ์
2. เด็กหญิงสุธาสิณี   นาคแท้
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สีจันไชย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รู้จิต
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สงวนสันเทียะ
2. เด็กชายเจตพิพัทธ์  วิชาเกวียน
 
1. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
2. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายมนตรี  แฝดกลาง
2. นางสาวสิริยากร  เพิ่มพูน
 
1. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
2. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงเกวลิน  เทศจำปา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์วิมล  ตู้สระกาศ
2. นายพิเชษฐ  เผือนอก
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวดวงกมล  โยบสูงเนิน
2. นางสาวสุภาวดี  พูนพัน
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัชชา  ห่วงยวนกลาง
2. เด็กหญิงวรรณพร  สาธุการ
3. เด็กหญิงเอื้อการย์  อุ่นจางวาง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายพงศกร  บุตรีศรีภูมิ
2. นายเมชินท์  ทือเกาะ
 
1. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี