สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวถิรวรรณ  จาระนัย
 
1. นางกานต์ชนก  ด้วงตะกั่ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงยลดา  ชินบุตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  สามารถ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณิศา  ต๊ะติ๊บ
 
1. นางแตงอ่อน  ตุ่มนอก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิธิยา  พูนศิริ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ช่างเกวียน
 
1. นางกานต์ชนก  ด้วงตะกั่ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 8 1. นางสาวศุภิสรา  สาธุการ
 
1. นางสาวอริษา  คำโหมด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนริสรา   บุญภักดี
2. เด็กหญิงภัทรภร   สันติศิระกุล
 
1. นางสาวอริษา  คำโหมด
2. นายประสาน  เสถียร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันฑาทิพย์   ดวงกำเนิด
2. นายอิทธิพัทธ์   บัวละคร
 
1. นางสาวอริษา  คำโหมด
2. นายประสาน  เสถียร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐชา​   มีระหันนอก
 
1. นางสาวอัฉริยาภรณ์​   ศันสนียพันธุ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นายประทีป  บุรัสการ
 
1. นางสาวอัฉริยาภรณ์​   ศันสนียพันธุ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงนาถณัฏฐา  นาสวาสดิ์
2. เด็กชายรัชตะ  นาสวาสดิ์
 
1. นายประสาน  เสถียร
2. นางสาวสิณาภรณ์  สุดใด
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายอิทธิพล  แผนพิมาย
 
1. นายประสาน  เสถียร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างโสดา
 
1. นางสาวสิณาภรณ์  สุดใด
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิราณี  แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวสิณาภรณ์  สุดใด
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชฎาเดือน   บุ่นจันทึก
2. เด็กชายบุษกล  จำนงค์นอก
3. นางสาววรัญญา  ฮ่มเมือง
 
1. นางสุมิตทรา   มีระหันนอก
2. นายเกรียงไกร  ชนากลาง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎากร   บุญเลิศ
2. นายพัชรพล   พูนนอก
3. นางสาวศศิกาญจน์  สายไหม
 
1. นางจรรยา  ไกรสน
2. นายณรงค์  ค้ากระบือ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธนาวร
2. เด็กชายธราเทพ  ดูกลาง
3. เด็กชายวิชญา  มีระหันนอก
 
1. นางสุภัชชา  ธนพงศ์ไพสิฐ
2. นางสุมิตทรา  มีระหันนอก
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงธัญมน   ธงชัย
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ   ประกอบผล
 
1. นางจรรยา  ไกรสน
2. นายอุบล  ศรีขันธ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกษมา   ช่างพะเนาว์
2. นายคมสัน   เลไธสง
3. นางสาวณัฎฐิยา  ซุซัน
 
1. นายอุบล  ศรีขันธ์
2. นางสาวสุพัตรา  กองชนะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรภัทร  ดูกลาง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เชิงจอหอ
3. เด็กหญิงเจสสิก้า  กรีนนัล
 
1. นางสาวอรวรรณ  แก้วระหัน
2. นางสาวศศิธร  การทหาร
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกิตติ์  วงบ้านดู่
2. นางสาวศศิวิมล  ป้องแดง
3. นางสาวสุธิดา  ทนไธสง
 
1. นางสาวศศิธร  การทหาร
2. นางสาวนงค์นุช   เศษรักษา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   จันหอม
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ   โดดนาดี
 
1. นางจรรยา  ไกรสน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระภัทร   พรวนกระโทก
2. นางสาวสุปิยะนันท์   ประกอบผล
 
1. นายอุบล  ศรีขันธ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 30.61 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชัยพร   สันติศิระกุล
2. เด็กชายชาญณรงค์   พุทธรักษา
 
1. นายอุบล  ศรีขันธ์
2. นางสุภัชชา   ธนพงศ์ไพสิฐ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนัสชัย   เครือบนอก
2. เด็กชายสุธี  ศรีวิชา
 
1. นายอุบล  ศรีขันธ์
2. นางสุภัชชา   ธนพงศ์ไพสิฐ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรีนฤเบศร  ดีเยี่ยม
2. นางสาวขวัญจิรา  เชิงจอหอ
3. นางสาวปณิตา  สรสิทธิ์
4. นางสาวปรียานันท์  ประจงบัว
5. นางสาวปูชิกา  ชำนาญทาง
 
1. นางนิภาพัต  วรสาร
2. นายสุชาติ  พลเรือง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 4 1. นางสาวชฏาธาร  แก่นจำปา
2. นางสาวนริศรา   ปรัชญาภูมิ
3. นางสาวปนัดดา  มุ่งสอนกลาง
4. นางสาวรติกาล  กล่ำยิ้ม
5. นางสาวสุกัลยา  แข็งขัน
 
1. นายอิสระ  ดวงแก้ว
2. นางสาวนริศรา  พานิชนอก
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจรรยาทิพย์  สรสิทธิ์
2. นางสาวชติตตาพร  คอกกลาง
3. นางสาวธัญสุดา  พระวิเศษ
4. นางสาวศรัณยา  จันทะโร
5. นางสาวอริสรา  รานอก
 
1. นายอิสระ  ดวงแก้ว
2. นางสาวรัตติกาล  กลึงกลาง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลพรรณ  กาญจนพันธ์
 
1. นางนิภาพัต  วรสาร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงปราณปริยา  จำปาโพธิ์
2. เด็กชายภูวนาท  ประดิษฐ
 
1. นางสาวรัตติกาล  กลึงกลาง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายปรัชญา  หาญคำ
2. นางสาวอังคนา  เขาวงกรด
 
1. นางสาวรัตติกาล  กลึงกลาง
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตตราภา  ใจเร็ว
2. เด็กชายภูวดล  นาคดี
 
1. นายสุมิตทรา  มีระหันนอก
2. นายธีรภัทร  พันสาง
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมล  ปฏิตัง
2. นางสาวศศิธร  พาเทพ
 
1. นายสมบัติ  กล้าหาญ
2. นายมนตรี  วาดพิมาย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมะลี
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชนี  ศรีเสนพิลา
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรีญา  สิงห์ทอง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภัส  ไพรเย็น
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปสุดา  พิมพ์สระเกษ
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปริณดา  เจริญพร
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  คำสอนพันธ์
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  จันทร์พิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคัทรียา  พิมพ์อุบล
2. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์ทอง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาวดี  ดีนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  สมผุย
2. เด็กชายปรัชญา  สังข์ทอง
3. เด็กชายพิสิษฐ์  แก้ววิจิตร
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  ทองทัศนีย์พร
2. นายพิทักษ์  นาสาลี
3. นายอัครพล  นาคนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พวงนอก
2. นายจตุพล  ปิดตาธะสา
3. นายจตุมงคล  แพงสวัสดิ์
4. นายจักรกฤษ  มุ่งใกล้กลาง
5. นายณัชพล  เพศคำ
6. นายณัฐวุฒิ  หร่ายพิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิศรุตา    ทองเล็ก
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.83 เงิน 7 1. นางสาวปนัดดา  ปาปะเน
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุสารวี   ภมร
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิติยา  พบเกาะ
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา   มานะการ
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติยา   พบเกาะ
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงอุสารวี   ภมร
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 4 1. นางสาวปนัดดา  ปาปะเน
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร   มือขุนทด
2. นางสาวดุจดาว  ลิไธสง
3. นางสาวทิพย์ยุพา  แข็งขัน
4. นางสาวนัฐนรา  สุริยา
5. นางสาวภาณุมาศ  พลกุล
6. นางสาวศศิกานต์  แก้วบุตรดี
7. นางสาวสุภาวดี  เทพรักษา
8. นางสาวอารียา   ผุยหัวโทน
 
1. นางปัญจนา   ตู้จำนงค์
2. นางสาวสิณาภรณ์   สุดใด
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 4 1. นางสาวรัชนีกร  รุ่งกฤษดาพร
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา  จันทร์สม
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวิณี  นาคดี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เหล็กพิมาย
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  กนก
 
1. นางสาวมฆพร  เกษนอก
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุขฤทัย  สุขใส
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา  จันทร์สม
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจามจุรี  อุดรเขต
2. นางสาวปาระวี  โพธิ์ศรี
3. นางสาวพัชรดา  พร้าวหอม
4. นางสาวสุจาทิพย์  บุญพาชประเสริฐ
5. นางสาวสุปรียา  พิผ่วนนอก
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา  จันทร์สม
2. นางจิรัชยา  กล้วยกลาง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ร่มพฤกษ์
2. เด็กชายธีรัตม์  เกียรติเกาะ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์บุญมี
4. เด็กชายภัทรภณ  พานิชนอก
5. เด็กชายสรชัช  กิจไธสง
6. เด็กชายสหรัฐ  คงนอก
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กล้าหาญ
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มือขุนทด
 
1. นายสมบัติ  กล้าหาญ
2. นายประสาน  เสถียร
3. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  สรสิทธิ์
2. นายธีรพัฒน์  วิงไธสงค์
3. นายปฏิภาณ  พูนดี
4. นายปริญญา  กนก
5. นายภัทรพงษ์  อินทรกำแหง
6. นายเพชรภูผา  พิลาลี
 
1. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
2. นายสรายุทธ  ทิพย์กระโทก
3. นายประสาน  เสถียร
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอนัญญา  พลอยเงิน
2. เด็กหญิงอริษา  พิลาลี
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เทินสระเกษ
 
1. นางมลฑิรา  สงกรานต์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวกิตติมา  มุ่งสอนกลาง
2. นางสาวธิดารัตน์  สำโรง
3. นางสาวสิริภัทร์  ช่างเกรียน
 
1. นางมลฑิรา  สงกรานต์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รักพงษ์
2. เด็กหญิงสุธาสิณี   นาคแท้
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สีจันไชย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รู้จิต
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สงวนสันเทียะ
2. เด็กชายเจตพิพัทธ์  วิชาเกวียน
 
1. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
2. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายมนตรี  แฝดกลาง
2. นางสาวสิริยากร  เพิ่มพูน
 
1. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
2. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงเกวลิน  เทศจำปา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์วิมล  ตู้สระกาศ
2. นายพิเชษฐ  เผือนอก
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวดวงกมล  โยบสูงเนิน
2. นางสาวสุภาวดี  พูนพัน
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัชชา  ห่วงยวนกลาง
2. เด็กหญิงวรรณพร  สาธุการ
3. เด็กหญิงเอื้อการย์  อุ่นจางวาง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายพงศกร  บุตรีศรีภูมิ
2. นายเมชินท์  ทือเกาะ
 
1. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี