สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 8 1. นางสาวศุภิสรา  สาธุการ
 
1. นางสาวอริษา  คำโหมด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนริสรา   บุญภักดี
2. เด็กหญิงภัทรภร   สันติศิระกุล
 
1. นางสาวอริษา  คำโหมด
2. นายประสาน  เสถียร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐชา​   มีระหันนอก
 
1. นางสาวอัฉริยาภรณ์​   ศันสนียพันธุ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นายประทีป  บุรัสการ
 
1. นางสาวอัฉริยาภรณ์​   ศันสนียพันธุ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างโสดา
 
1. นางสาวสิณาภรณ์  สุดใด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชฎาเดือน   บุ่นจันทึก
2. เด็กชายบุษกล  จำนงค์นอก
3. นางสาววรัญญา  ฮ่มเมือง
 
1. นางสุมิตทรา   มีระหันนอก
2. นายเกรียงไกร  ชนากลาง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23.25 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษฎากร   บุญเลิศ
2. นายพัชรพล   พูนนอก
3. นางสาวศศิกาญจน์  สายไหม
 
1. นางจรรยา  ไกรสน
2. นายณรงค์  ค้ากระบือ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 30.61 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชัยพร   สันติศิระกุล
2. เด็กชายชาญณรงค์   พุทธรักษา
 
1. นายอุบล  ศรีขันธ์
2. นางสุภัชชา   ธนพงศ์ไพสิฐ