สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงธัญมน   ธงชัย
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ   ประกอบผล
 
1. นางจรรยา  ไกรสน
2. นายอุบล  ศรีขันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   จันหอม
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ   โดดนาดี
 
1. นางจรรยา  ไกรสน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนัสชัย   เครือบนอก
2. เด็กชายสุธี  ศรีวิชา
 
1. นายอุบล  ศรีขันธ์
2. นางสุภัชชา   ธนพงศ์ไพสิฐ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 4 1. นางสาวรัชนีกร  รุ่งกฤษดาพร
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา  จันทร์สม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุขฤทัย  สุขใส
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา  จันทร์สม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอนัญญา  พลอยเงิน
2. เด็กหญิงอริษา  พิลาลี
3. เด็กหญิงอาภัสรา  เทินสระเกษ
 
1. นางมลฑิรา  สงกรานต์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาวกิตติมา  มุ่งสอนกลาง
2. นางสาวธิดารัตน์  สำโรง
3. นางสาวสิริภัทร์  ช่างเกรียน
 
1. นางมลฑิรา  สงกรานต์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รักพงษ์
2. เด็กหญิงสุธาสิณี   นาคแท้
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สีจันไชย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รู้จิต
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นายมนตรี  แฝดกลาง
2. นางสาวสิริยากร  เพิ่มพูน
 
1. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
2. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล