สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สงวนสันเทียะ
2. เด็กชายเจตพิพัทธ์  วิชาเกวียน
 
1. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
2. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงเกวลิน  เทศจำปา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์วิมล  ตู้สระกาศ
2. นายพิเชษฐ  เผือนอก
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวดวงกมล  โยบสูงเนิน
2. นางสาวสุภาวดี  พูนพัน
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายพงศกร  บุตรีศรีภูมิ
2. นายเมชินท์  ทือเกาะ
 
1. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี