สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวถิรวรรณ  จาระนัย
 
1. นางกานต์ชนก  ด้วงตะกั่ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงยลดา  ชินบุตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  สามารถ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิธิยา  พูนศิริ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ช่างเกวียน
 
1. นางกานต์ชนก  ด้วงตะกั่ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงนาถณัฏฐา  นาสวาสดิ์
2. เด็กชายรัชตะ  นาสวาสดิ์
 
1. นายประสาน  เสถียร
2. นางสาวสิณาภรณ์  สุดใด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายอิทธิพล  แผนพิมาย
 
1. นายประสาน  เสถียร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธนาวร
2. เด็กชายธราเทพ  ดูกลาง
3. เด็กชายวิชญา  มีระหันนอก
 
1. นางสุภัชชา  ธนพงศ์ไพสิฐ
2. นางสุมิตทรา  มีระหันนอก
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระภัทร   พรวนกระโทก
2. นางสาวสุปิยะนันท์   ประกอบผล
 
1. นายอุบล  ศรีขันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงปราณปริยา  จำปาโพธิ์
2. เด็กชายภูวนาท  ประดิษฐ
 
1. นางสาวรัตติกาล  กลึงกลาง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตตราภา  ใจเร็ว
2. เด็กชายภูวดล  นาคดี
 
1. นายสุมิตทรา  มีระหันนอก
2. นายธีรภัทร  พันสาง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมล  ปฏิตัง
2. นางสาวศศิธร  พาเทพ
 
1. นายสมบัติ  กล้าหาญ
2. นายมนตรี  วาดพิมาย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิศรุตา    ทองเล็ก
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.83 เงิน 7 1. นางสาวปนัดดา  ปาปะเน
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 4 1. นางสาวปนัดดา  ปาปะเน
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  กนก
 
1. นางสาวมฆพร  เกษนอก
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจามจุรี  อุดรเขต
2. นางสาวปาระวี  โพธิ์ศรี
3. นางสาวพัชรดา  พร้าวหอม
4. นางสาวสุจาทิพย์  บุญพาชประเสริฐ
5. นางสาวสุปรียา  พิผ่วนนอก
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤติยา  จันทร์สม
2. นางจิรัชยา  กล้วยกลาง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สงวนสันเทียะ
2. เด็กชายเจตพิพัทธ์  วิชาเกวียน
 
1. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
2. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงเกวลิน  เทศจำปา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์วิมล  ตู้สระกาศ
2. นายพิเชษฐ  เผือนอก
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวดวงกมล  โยบสูงเนิน
2. นางสาวสุภาวดี  พูนพัน
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายพงศกร  บุตรีศรีภูมิ
2. นายเมชินท์  ทือเกาะ
 
1. นายธีรศักดิ์  เม้าสง่า
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี