สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร   มือขุนทด
2. นางสาวดุจดาว  ลิไธสง
3. นางสาวทิพย์ยุพา  แข็งขัน
4. นางสาวนัฐนรา  สุริยา
5. นางสาวภาณุมาศ  พลกุล
6. นางสาวศศิกานต์  แก้วบุตรดี
7. นางสาวสุภาวดี  เทพรักษา
8. นางสาวอารียา   ผุยหัวโทน
 
1. นางปัญจนา   ตู้จำนงค์
2. นางสาวสิณาภรณ์   สุดใด