สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ร่มพฤกษ์
2. เด็กชายธีรัตม์  เกียรติเกาะ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์บุญมี
4. เด็กชายภัทรภณ  พานิชนอก
5. เด็กชายสรชัช  กิจไธสง
6. เด็กชายสหรัฐ  คงนอก
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กล้าหาญ
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มือขุนทด
 
1. นายสมบัติ  กล้าหาญ
2. นายประสาน  เสถียร
3. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  สรสิทธิ์
2. นายธีรพัฒน์  วิงไธสงค์
3. นายปฏิภาณ  พูนดี
4. นายปริญญา  กนก
5. นายภัทรพงษ์  อินทรกำแหง
6. นายเพชรภูผา  พิลาลี
 
1. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
2. นายสรายุทธ  ทิพย์กระโทก
3. นายประสาน  เสถียร