สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณิศา  ต๊ะติ๊บ
 
1. นางแตงอ่อน  ตุ่มนอก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันฑาทิพย์   ดวงกำเนิด
2. นายอิทธิพัทธ์   บัวละคร
 
1. นางสาวอริษา  คำโหมด
2. นายประสาน  เสถียร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกษมา   ช่างพะเนาว์
2. นายคมสัน   เลไธสง
3. นางสาวณัฎฐิยา  ซุซัน
 
1. นายอุบล  ศรีขันธ์
2. นางสาวสุพัตรา  กองชนะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรภัทร  ดูกลาง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  เชิงจอหอ
3. เด็กหญิงเจสสิก้า  กรีนนัล
 
1. นางสาวอรวรรณ  แก้วระหัน
2. นางสาวศศิธร  การทหาร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐกิตติ์  วงบ้านดู่
2. นางสาวศศิวิมล  ป้องแดง
3. นางสาวสุธิดา  ทนไธสง
 
1. นางสาวศศิธร  การทหาร
2. นางสาวนงค์นุช   เศษรักษา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรีนฤเบศร  ดีเยี่ยม
2. นางสาวขวัญจิรา  เชิงจอหอ
3. นางสาวปณิตา  สรสิทธิ์
4. นางสาวปรียานันท์  ประจงบัว
5. นางสาวปูชิกา  ชำนาญทาง
 
1. นางนิภาพัต  วรสาร
2. นายสุชาติ  พลเรือง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 4 1. นางสาวชฏาธาร  แก่นจำปา
2. นางสาวนริศรา   ปรัชญาภูมิ
3. นางสาวปนัดดา  มุ่งสอนกลาง
4. นางสาวรติกาล  กล่ำยิ้ม
5. นางสาวสุกัลยา  แข็งขัน
 
1. นายอิสระ  ดวงแก้ว
2. นางสาวนริศรา  พานิชนอก
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลพรรณ  กาญจนพันธ์
 
1. นางนิภาพัต  วรสาร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายปรัชญา  หาญคำ
2. นางสาวอังคนา  เขาวงกรด
 
1. นางสาวรัตติกาล  กลึงกลาง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  คำมะลี
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชนี  ศรีเสนพิลา
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรีญา  สิงห์ทอง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภัส  ไพรเย็น
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปสุดา  พิมพ์สระเกษ
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปริณดา  เจริญพร
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  คำสอนพันธ์
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  จันทร์พิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคัทรียา  พิมพ์อุบล
2. เด็กหญิงศิริพร  สิงห์ทอง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาวดี  ดีนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพล  สมผุย
2. เด็กชายปรัชญา  สังข์ทอง
3. เด็กชายพิสิษฐ์  แก้ววิจิตร
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  ทองทัศนีย์พร
2. นายพิทักษ์  นาสาลี
3. นายอัครพล  นาคนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พวงนอก
2. นายจตุพล  ปิดตาธะสา
3. นายจตุมงคล  แพงสวัสดิ์
4. นายจักรกฤษ  มุ่งใกล้กลาง
5. นายณัชพล  เพศคำ
6. นายณัฐวุฒิ  หร่ายพิมาย
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุสารวี   ภมร
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิติยา  พบเกาะ
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา   มานะการ
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติยา   พบเกาะ
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงอุสารวี   ภมร
 
1. นางไพรวรรณ์   ชัยมงคล
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร   มือขุนทด
2. นางสาวดุจดาว  ลิไธสง
3. นางสาวทิพย์ยุพา  แข็งขัน
4. นางสาวนัฐนรา  สุริยา
5. นางสาวภาณุมาศ  พลกุล
6. นางสาวศศิกานต์  แก้วบุตรดี
7. นางสาวสุภาวดี  เทพรักษา
8. นางสาวอารียา   ผุยหัวโทน
 
1. นางปัญจนา   ตู้จำนงค์
2. นางสาวสิณาภรณ์   สุดใด
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวิณี  นาคดี
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เหล็กพิมาย
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ร่มพฤกษ์
2. เด็กชายธีรัตม์  เกียรติเกาะ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์บุญมี
4. เด็กชายภัทรภณ  พานิชนอก
5. เด็กชายสรชัช  กิจไธสง
6. เด็กชายสหรัฐ  คงนอก
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กล้าหาญ
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  มือขุนทด
 
1. นายสมบัติ  กล้าหาญ
2. นายประสาน  เสถียร
3. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  สรสิทธิ์
2. นายธีรพัฒน์  วิงไธสงค์
3. นายปฏิภาณ  พูนดี
4. นายปริญญา  กนก
5. นายภัทรพงษ์  อินทรกำแหง
6. นายเพชรภูผา  พิลาลี
 
1. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
2. นายสรายุทธ  ทิพย์กระโทก
3. นายประสาน  เสถียร
 
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัชชา  ห่วงยวนกลาง
2. เด็กหญิงวรรณพร  สาธุการ
3. เด็กหญิงเอื้อการย์  อุ่นจางวาง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี