สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ  ศรีดาแก้ว
2. เด็กหญิงสุกัลยาลักษณ์  หงษ์จันอัด
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสาวจุฑามาศ  เขียวหมื่นไวย์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัชราภา  ปราณีตพลกรัง
2. นางสาวเบญจวรรณ  โภคพัฒน์
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นายประวุฒิ  เดินสันเทียะ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนที  เขตงูเหลือม
2. นายเพชรรัตน์  ริมสันเทียะ
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นายธนชัย  แถมกลาง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธีรติ  แสไพศาล
2. นางสาวโชษิตา  แห่งสันเทียะ
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายอนันต์  อินทร์กลาง
2. นายเกษมสันต์  ขาวค้างพลู
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก