สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรรฒฐ์พงษ์  เงสันเทียะ
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายกีรติ  ช่วยงาน
2. เด็กชายโสภณ  ภักดีพุดซา
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายมนัส  อินทร์กลาง
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิดารัตน์  ปั่นสันเทียะ
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิดาภา  เงสันเทียะ
2. เด็กหญิงศิณี  เกยสันเทียะ
3. เด็กหญิงอรนุช  แขนอก
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ีจีนกลาง
2. นางสุกัญญา  เกียรติเกาะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกัลยาณี  รัตนารักษ์
2. นายจักรพรรดิ  พุทธจง
3. นายมานิตย์  ดีหมื่นไวย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ีจีนกลาง
2. นางสุกัญญา  เกียรติเกาะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  พนมลัง
2. เด็กชายธีรพงศ์  ชาญนอก
3. เด็กหญิงสุนิสา  เนตรมณี
 
1. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
2. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 9 1. นางสาวชนิดา  กลึงพุดซา
2. นางสาวอริสรา  วุฒิสันเทียะ
3. นางสาวเกษญา  นวนมะเริง
 
1. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
2. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงธารณา  เหลี่ยมหมื่นไวย
 
1. นางสาวกมลชนก  บูรณะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กชายกิตติชัย  ภูมิ
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวกมลชนก  บูรณะ
2. นายธนชัย  แถมกลาง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ขอสูงเนิน
2. เด็กชายธวัฒชัย  แนบพุดซา
3. เด็กหญิงปิยะเนตร  แช่มพุดซา
4. เด็กหญิงพรรณทิวา  กลึงพุดซา
5. เด็กชายพรเทพ  หงษ์จันอัด
6. เด็กชายภานุพงษ์  เพ็งพุดซา
7. เด็กชายวีรพล  สนหมื่นไวย
8. เด็กหญิงอรสา  แนบพุดซา
9. นายเจตริน  ถุงพุดซา
10. นายเจตริน  ุถุงพุดซา
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
3. นายพีรสิทธิ์  ดวงแก้ว
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปารมี  หุ่นจะบก
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ธรรมดี
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศรีวรรณ  เทพมาตร์
2. นางสาวอรนุช  ฉิมสันเทียะ
 
1. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
2. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 13 1. นางสาวดารากร  ปลั่งกลาง
 
1. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงมาริษา  สานอก
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จีนกลาง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายนฤนาท  เตียนพลกรัง
2. นายยุทธศักดิ์  กกสันเทียะ
3. นายสาธิต  ใจงูเหลือม
 
1. นางสุกัญญา  เกียรติเกาะ
2. นายพีรสิทธิ์  ดวงแก้ว
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ  ศรีดาแก้ว
2. เด็กหญิงสุกัลยาลักษณ์  หงษ์จันอัด
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสาวจุฑามาศ  เขียวหมื่นไวย์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัชราภา  ปราณีตพลกรัง
2. นางสาวเบญจวรรณ  โภคพัฒน์
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นายประวุฒิ  เดินสันเทียะ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนที  เขตงูเหลือม
2. นายเพชรรัตน์  ริมสันเทียะ
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นายธนชัย  แถมกลาง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธีรติ  แสไพศาล
2. นางสาวโชษิตา  แห่งสันเทียะ
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายอนันต์  อินทร์กลาง
2. นายเกษมสันต์  ขาวค้างพลู
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นามสุนย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เข็มชูยิ่ง
3. เด็กหญิงเมริน  ทดสันเทียะ
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์  กรองกระโทก
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริพร  ลั่นทมทอง
2. นางสาวสุธีพร  ดารายิ่ง
3. นางสาวสุนิตา  ปราณีตพลกรัง
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์  กรองกระโทก
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล   สีโย
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  การถาง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แนบพุดซา
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  ชาญนอก
2. นางสาวพรสินี  แสพลกรัง
3. นางสาววรรณภา  โคตรสำนวล
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ