สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิดาภา  เงสันเทียะ
2. เด็กหญิงศิณี  เกยสันเทียะ
3. เด็กหญิงอรนุช  แขนอก
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ีจีนกลาง
2. นางสุกัญญา  เกียรติเกาะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกัลยาณี  รัตนารักษ์
2. นายจักรพรรดิ  พุทธจง
3. นายมานิตย์  ดีหมื่นไวย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ีจีนกลาง
2. นางสุกัญญา  เกียรติเกาะ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปารมี  หุ่นจะบก
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ธรรมดี
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศรีวรรณ  เทพมาตร์
2. นางสาวอรนุช  ฉิมสันเทียะ
 
1. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
2. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด