สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายกีรติ  ช่วยงาน
2. เด็กชายโสภณ  ภักดีพุดซา
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  พนมลัง
2. เด็กชายธีรพงศ์  ชาญนอก
3. เด็กหญิงสุนิสา  เนตรมณี
 
1. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
2. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กชายกิตติชัย  ภูมิ
2. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวกมลชนก  บูรณะ
2. นายธนชัย  แถมกลาง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 13 1. นางสาวดารากร  ปลั่งกลาง
 
1. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนที  เขตงูเหลือม
2. นายเพชรรัตน์  ริมสันเทียะ
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นายธนชัย  แถมกลาง