สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรรฒฐ์พงษ์  เงสันเทียะ
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิดารัตน์  ปั่นสันเทียะ
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 9 1. นางสาวชนิดา  กลึงพุดซา
2. นางสาวอริสรา  วุฒิสันเทียะ
3. นางสาวเกษญา  นวนมะเริง
 
1. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
2. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงธารณา  เหลี่ยมหมื่นไวย
 
1. นางสาวกมลชนก  บูรณะ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ขอสูงเนิน
2. เด็กชายธวัฒชัย  แนบพุดซา
3. เด็กหญิงปิยะเนตร  แช่มพุดซา
4. เด็กหญิงพรรณทิวา  กลึงพุดซา
5. เด็กชายพรเทพ  หงษ์จันอัด
6. เด็กชายภานุพงษ์  เพ็งพุดซา
7. เด็กชายวีรพล  สนหมื่นไวย
8. เด็กหญิงอรสา  แนบพุดซา
9. นายเจตริน  ถุงพุดซา
10. นายเจตริน  ุถุงพุดซา
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
3. นายพีรสิทธิ์  ดวงแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายนฤนาท  เตียนพลกรัง
2. นายยุทธศักดิ์  กกสันเทียะ
3. นายสาธิต  ใจงูเหลือม
 
1. นางสุกัญญา  เกียรติเกาะ
2. นายพีรสิทธิ์  ดวงแก้ว
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ  ศรีดาแก้ว
2. เด็กหญิงสุกัลยาลักษณ์  หงษ์จันอัด
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสาวจุฑามาศ  เขียวหมื่นไวย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธีรติ  แสไพศาล
2. นางสาวโชษิตา  แห่งสันเทียะ
 
1. ส.ต.ท.ญาดา  รัตนกำเหนิด
2. นางสุมิตตา  หล่ำจันทึก
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นามสุนย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เข็มชูยิ่ง
3. เด็กหญิงเมริน  ทดสันเทียะ
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์  กรองกระโทก
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริพร  ลั่นทมทอง
2. นางสาวสุธีพร  ดารายิ่ง
3. นางสาวสุนิตา  ปราณีตพลกรัง
 
1. นายณธายุ  ตีบจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์  กรองกระโทก
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล   สีโย
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  การถาง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แนบพุดซา
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  ชาญนอก
2. นางสาวพรสินี  แสพลกรัง
3. นางสาววรรณภา  โคตรสำนวล
 
1. นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ