สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรนิธิ  ลำเลียง
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิ่นชนก  กันตะศรี
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นัยวิกุล
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิกา  ม่วงพิมาย
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีรพัฒน์  พูนแก้ว
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจณี  เบาแรง
2. นายทินภัทร  วะชะนะจันทร์
3. เด็กชายธนากร  สุดแสง
4. เด็กหญิงปิ่นชนก  กันตะศรี
5. เด็กชายพีรนิธิ  ลำเลียง
6. นายพีรพัฒน์  พูนแก้ว
7. เด็กชายพีรพัฒน์  กลัดสวัสดิ์
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  รักใคร่กลาง
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มูลกระโทก
10. เด็กหญิงสุพัตรา  นัยวิกุล
11. เด็กหญิงอรพรรณ  ยันพิมาย
12. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
2. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.71 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
2. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
3. นายปภังกร  มูลจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลประทีปสุริยา
5. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายทรงพล  สายแวว
3. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรทัศน์  ผลเรือง
2. นายนวพัฒน์  มะลิลา
3. นายปัณณธร  เฉยสะอาด
4. นายพรวิษณุ  เนื่องมัจฉา
5. นายภควัฒน์  สมานพร้อม
6. นางสาววานิดา  แวงสูงเนิน
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายทรงพล  สายแวว
3. นายกฤษดา  ราชสีทา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.07 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มสบาย
2. นางสาวกัณภิรมย์  ร่มเย็น
3. เด็กหญิงกุลรดา  ศรีเพ็ชร
4. นายจักรกฤษณ์  กุลกลาง
5. นางสาวจิรวรรณ  แก้วจอหอ
6. นางสาวจุฑามณี  อุ่นจิตร
7. นางสาวณัฐพร  ศรีระบุตร
8. นายณัฐพล  ลือนา
9. นายณัฐพล  สุกแก้ว
10. นางสาวทิพเกษร  อรุณศักดิ์
11. เด็กชายธนากร  สุดแสง
12. นางสาวธีมาพร  ชุมปักษ์
13. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
14. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
15. เด็กหญิงปนัดดา  เข้าพิมาย
16. เด็กหญิงพรพิมล  เข็มค้า
17. เด็กหญิงพรพิรุณ  สินค้า
18. นายพัฒนพงษ์  พิทักษ์
19. นายพิพัฒน์  ทองนำ
20. นางสาวพิมพ์เมธาวี  ดวงจิต
21. นายพีร์นิธิ   ลำเลียง
22. นายภัณฑบดี  แซ่แต้
23. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลประทีปสุริยา
24. เด็กชายภาคิน   คำภู
25. นางสาวลักษมีกานต์  มองพิมาย
26. นางสาววลัยพร  อุดมบุญ
27. นางสาววิลาสินี  แหลมหลาว
28. นางสาวศรัณยพร  แขมพิมาย
29. นางสาวสมฤทัย  แคสันเทียะ
30. เด็กชายสรวิช  แจ้งไพร
31. นายสหรัฐ  บุญนอก
32. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสิทธิ์
34. นางสาวสุดารัตน์  อาจปรุ
35. นางสาวสุภาภรณ์  ตามจนา
36. นางสาวสุภาวดี  มนตรีปฐม
37. นายอภิวัฒน์  สมัครค้า
38. นางสาวอาทิตญา  นาเท
39. เด็กหญิงอาภัสรา  พิลาคำ
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นางสมบูรณ์  หอยมุกข์
4. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
5. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
6. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
7. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
8. นายทรงพล  สายแวว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรกร  สุขสุทธิ์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ลือนา
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ธุระสุข
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวอนัญญา  บุญใหญ่
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรากร  สุขสุทธิ์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรนุช  บัวสำราญ
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลกานต์  แก้วอำนวยจิตร
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ลือนา
 
1. นายรขต  วรรณศิลปะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัฐกานต์  วงศ์นรกุล
 
1. นายรขต  วรรณศิลปะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วสมสิน
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  นาเท
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอแจ้งกลาง
2. เด็กหญิงคอร์เนเลีย  โบไดท
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุดมผล
4. เด็กชายธัชนันท์  ชูหนู
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญแต่ง
6. เด็กชายปภังกร  มูลจันทร์
7. เด็กชายปรัชญากร  ภักคีโพธิ์
8. เด็กหญิงพิชมญช์  แก้วระวัง
9. เด็กชายมั่นคง  พงษ์พิมาย
10. เด็กหญิงมาริณี  สุวรรณ์
11. เด็กหญิงสรัลชนา  พงษ์พิมาย
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วระวัง
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นายกฤษดา  ราชสีทา
4. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรวรรณ  แก้วจอหอ
2. นางสาวชลธิชา  สุนเจิม
3. นางสาวธัญณีย์  ธนะรุ่งเพชร
4. นางสาวธัญรัศม์  ธนะรุ่งเพชร
5. นางสาวประภาภรณ์  นิตย์เกาะ
6. นางสาววลัยพร  อุดมบุญ
7. นางสาววิลาสินี  แหลมหลาว
8. นางสาวศรัณยพร  แขมพิมาย
9. นางสาวสมฤทัย  แคสันเทียะ
10. นายสหรัฐ  บุญนอก
11. นางสาวสุภาวดี  มนตรีปฐม
12. นางสาวอาทิตญา  นาเท
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
3. นายกฤษดา  ราชสีทา
4. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรนันท์  พยัคฆ์กุล
2. เด็กหญิงขวัญชนก  มนต์ช่วย
3. เด็กหญิงจีรสนันท์  นานอก
4. เด็กหญิงจุฬามณี  หมายเทียมกลาง
5. เด็กหญิงฐิติมา  คงดี
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คร่ำสุข
7. เด็กชายณัฐดนัย  หาญชนะ
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จงกล
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  รุ่งสันเทียะ
10. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ใบโพธิ์
11. เด็กหญิงธนพร  ดีจริง
12. เด็กชายธนากร  หมายส่องกลาง
13. เด็กหญิงธัญจิรา  ช่อบุญกลาง
14. เด็กหญิงธารารัตน์  สำราญ
15. เด็กชายบุญญฤทธิ์  เลียมรัตน์
16. เด็กชายปฐมทองทรรศ  รักขาว
17. เด็กหญิงปณิตา  พุ่มพฤกษา
18. เด็กหญิงปพิชญา  สำเร็จงาน
19. เด็กหญิงปานตะวัน  ชุ่มทองหลาง
20. เด็กหญิงพิมพ์ภร  กันทับ
21. เด็กหญิงยลลดา  แตบไธสง
22. เด็กหญิงรัชชานันท์  จี่พิมาย
23. เด็กหญิงลลิตา  สมนิยม
24. เด็กหญิงลำพู  แก้วกลาง
25. เด็กชายวุฒิชัย  ตามกระโทก
26. เด็กหญิงสวรส  ไกรนิตย์
27. เด็กหญิงสายทิพย์  แมดพิมาย
28. เด็กชายสิทธินนท์  สุขะเดชะ
29. เด็กหญิงสิริกร  อยู่สุข
30. เด็กชายสุทธิพงศ์  คุณาจารย์
31. เด็กหญิงสุพรรษา  ผินกลาง
32. เด็กหญิงอนงค์ลักณ์  เพชรตะกั่ว
33. เด็กหญิงอาภัสรา  พิลาคำ
34. เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์ปราสาท
35. เด็กชายเพชรพิษณุ  เซอร์เดอโกรส
36. เด็กชายเมธี  มีสุข
37. เด็กชายเศวตโชติ  มนกลาง
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายกฤษดา  ราชสีทา
3. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
4. นางวิไลพร  จงกล
5. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
6. นายธิรศิลป์  นิยมสุข
7. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
8. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกภรณ์  วัตสันกรึก
2. นางสาวกมลชนก  ศรีสุข
3. นางสาวกฤติยาภรณ์  เพลินจันทึก
4. นางสาวกัลยพัชร  จ่ายจันทร์
5. นางสาวการุณย์  พลองพิมาย
6. นางสาวกิตติยาภรณ์  ถนัดไร่
7. นางสาวจิตรธิดา  สุดแสนยา
8. นายจีรศักดิ์  นาคร้าย
9. นางสาวณัฐกานต์  พูลขวัญ
10. นางสาวณัฐธิชา  เข็มพิมาย
11. นายณัฐพงศ์  อถมพรมราช
12. นายทิวัฒน์  อาจปรุ
13. นายนนทวัฒน์  ทองแดง
14. นางสาวนิภาพร  สมน้อย
15. นางสาวปภัสสร  อินทร์จอหอ
16. นายพงศธร  อ่ำกลาง
17. นางสาวพนิตสุภา  เลิศกมลสิน
18. นางสาวพรทิมา  สนิทชอบ
19. นางสาวพรพิมล  ชินกลาง
20. นายพัฒนพงษ์    พิทักษ์
21. นางสาวพีรพร  เพียงพิมาย
22. นางสาวภูศนิษา  ชมกลาง
23. นางสาวฤทัยชนก  ปานทองสุข
24. นายวงศกรณ์  ชุ่มฟักกิจ
25. นางสาววรัญญา  ถมกลาง
26. นางสาวศดานันท์  ช่างบุ
27. นางสาวศุภลักษณ์  ทองเหล็ก
28. นายสหรัฐ  บุญนอก
29. นายสหรัถ  วรรณะ
30. นางสาวสุดารัตน์  สุขบุญ
31. นางสาวสุพรรสา  ชาสำโรง
32. นายอภิวัฒน์  สุนทะวงศ์
33. นางสาวอัมพุชินี  ชัยฤทธิ์
34. นายอานันทภูมิ  ขานกระโทก
35. นางสาวอารยา  ถือความซื่อ
36. นายอิศรา  ศิลลา
37. นางสาวเกวลิน  โพธิ์ใหญ่
38. นางสาวเจนจิรา  รักษาวัด
39. นางสาวเบญจมาศ  บุญชำนิ
40. นางสาวเบญจมาศ  พลีดี
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
4. นางวิไลพร  จงกล
5. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
6. นายรขต  วรรณศิลปะ
7. นางสาวอำภา  บุตรทอง
8. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร