สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุภา  น้ำนิล
2. นางสาวณัฐจุรา  ทะเลดอน
3. นางสาวปภาวี  บุญฉ่ำ
4. นางสาวพรรณษา  มานะดี
5. นายภูริทัต  ค้าคล่อง
6. นางสาวรวิภา  นาเดช
7. นางสาววรรณภา  บ่าพิมาย
8. นางสาวศศิธร  บ่อพิมาย
9. นายศิลปกัณต์  เพ็ญสุข
10. นางสาวสุพิชชา  คิดพ่อค้า
 
1. นายจรัญ  เข็มพิมาย
2. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
3. นายพีรพล  พวงทวี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติยาพร  การพันธุนิจ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  เจริญศิริ
3. นางสาวสุภัสสรา  เคหาบาล
 
1. นางสุกัลญา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎาธาร  ขุงสันเทียะ
2. นายณัฐพล  สุกแก้ว
3. นางสาวดารารัตน์  หมวกพิมาย
 
1. นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก
2. นางสุกัลญา  ศรีสวัสดิ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัคพร  มณีนิล
3. เด็กชายสุวัจน์  นิยมสุข
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นางสาวยุวดี  โพธามาตย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณพรรษา  แก่นกลาง
2. นางสาวจิรนันท์  พิมพ์สิน
3. นางสาวธีมาพร  ชุมปักษ์
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นางสาวยุวดี  โพธามาตย์