สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรดา  นาคีสังข์
 
1. นางนิชาภา  ลาดกระโทก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  ตู้สะกาด
 
1. นางกาญจนา  นรินยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บางรุ่ง
 
1. นายเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิกานต์  แก้วกลาง
 
1. นางสาววรรณิศา  ดีมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวศิริวิภา  พวงพิมาย
 
1. นายธวัชชัย  วัชรประทีป
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัชชานนท์  นามจริง
 
1. นางนงลักษณ์  ผายพิมาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประพรรณี  ทั่งทอง
 
1. นางสาววรรณมณี  โพธิพันไม้
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาววิลินดา  สุริยะ
 
1. นางสาวจาริณี  ฤทธิ์พันธ์ม่วง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิยา  นิ่มอนุสสรณ์กุล
 
1. นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลลักษณ์  กล้าเด็ด
 
1. นายเจียมศักดิ์  ชนะค้า
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  โบพิมาย
2. เด็กหญิงพลวดี  ศรีหาบุญทัน
 
1. นายเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง
2. นายเจียมศักดิ์  ชนะค้า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีรนันท์  มีพิมาย
2. นางสาวอัจฉรานันท์  นาคดี
 
1. นางนงลักษณ์  ผายพิมาย
2. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนกฤต  เรืองมะเริง
2. เด็กชายปวิชญา  ระงับทุกข์
 
1. นางสาววรรณมณี  โพธิพันไม้
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  หวังอ้อมกลาง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายจตุวิทย์  แสนเมือง
 
1. นางสาวนิภาพร  ภักดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตติยา  ใจซื่อ
 
1. นายเอกชัย  บุญทิสา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมชาญ  มะลิงาม
 
1. นายสุพชัย  พูพิมาย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเมธ  คชวรานนท์
2. เด็กชายวรเมธ  ยางกลาง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติจิรัฐิติกาล
 
1. นางทัศนีย์  รอดกลาง
2. นางวรกมล  ยางกลาง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชนันทน์  วันใหม่
2. นางสาวสุพัตรา  ชัยมงคล
3. นางสาวอสมาภรณ์  เทียนชัย
 
1. นายสมพร  บุญประมวล
2. นายศุภณัฐ  มุ่งผลกลาง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธันยบูรณ์  สกุลไทย
2. เด็กชายพสิษฐ์  แคพิมาย
3. เด็กชายศิวกรณ์  รอดกลาง
 
1. นางทัศนีย์  รอดกลาง
2. นายจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  นัยสุนทร
2. นายพลากร  ปานาสา
3. นายองศา  วัดกลาง
 
1. นายจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ
2. นายพีรพล  พวงทวี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกณวรรฏศ์  ฉัตรพัฒนศิริ
2. เด็กชายภณวัจน์  บุญเครื่อง
 
1. นางรัศมี  สุขเกษม
2. นายไพฑูรย์  สัตย์ซื่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปีกกานต์  เพียรการ
2. นายภาสกร  นนท์ธีรเศรษฐ์
 
1. นางมยุรี  วงศ์สวัสดิ์อาภา
2. นายสมชาย  คล่องชอบ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัชยา  เพียรการ
 
1. นางศศิรินทร์  อติวัฒน์อังกูร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอภิญญา  นาสะกาด
 
1. นางสายฝน  ศิริทรัพย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายพิทักษ์ชนม์  เรืองศาสตร์
2. เด็กหญิงพิมศิริ  ศิริ
 
1. นางสาวนันทพัชร์  สุขประทีปศิลป์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายวรรณเกียรติ  รักษาไพร
 
1. นายจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบูรณา  บุญล้อม
 
1. นางสุวรีย์  ขอพิมาย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสสิภา  เสนามนตรี
 
1. นายศุภณัฐ  มุ่งผลกลาง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเปมิกา  ค้าขาย
 
1. นายเอกชัย  บุญทิสา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณิสร  ฉางพิมาย
2. นายธนกร  หิมะสุข
3. นายนภัส  ใสนอก
 
1. นางวิลาวรรณ์  พัฒนกุล
2. นางสาวอรอุมา  แก้วกล้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.78 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายกันต์กมล  รักกุศล
2. นายนวพล  มะลิลา
3. นางสาวอรอุมา  บุญพิมาย
 
1. นางนันท์นภัส  เชิดฉาย
2. นายณัตพล  พลธรรม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตภณ  รักกุศล
2. เด็กชายภูริภัทร  บุญแซม
3. เด็กชายสรัล  นันทศักดิ์ภิญโญ
 
1. นางสาววิไลพร  แก้วสืบตระกูล
2. นายสนิท  แก้วหนองแสง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาครีญา  สันทัดกลาง
2. นางสาวพัชรีภรณ์  กลั่นหมอ
3. นายพิทยา  ขุนอุดม
 
1. นางภัสสร  สัตย์ซื่อ
2. นางสาวพิราวรรณ  พิมพ์สูงเนิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนธัช  ไหลสุขยิ่ง
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงญัฐกิตติ์  คัมภิรา
 
1. นางสาววิไลพร  แก้วสืบตระกูล
2. นายกัมปนาท  ศรีคัทนาม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณิศา  พะนัด
2. นายนวพล  มะลิลา
3. นางสาวภัทรสุดา  วงศ์สวัสดิ์อาภา
 
1. นางภัสสร  สัตย์ซื่อ
2. นางสาวภัทรชา  สุขสบาย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชาวีร์  คอนระไทย
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  อิ่มสุริยวงศ์
3. เด็กหญิงพิมวิภา  นิยันตัง
 
1. นายไพรวัลย์  คำหาญพล
2. นางสาวสุนีรัตน์  ปิ่นอำคา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยลักษณ์  ชุ่มสีดา
2. นางสาวนพรดา  เหล็กกนก
3. นางสาวเกวลิน  เลี้ยงกระบือ
 
1. นายพรพิพัฒน์  รัตนสิงห์
2. นางสาวหทัยชนก  ชนะชัย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  บางรุ่ง
2. เด็กหญิงพิริยะพร  ค้าขาย
 
1. นายกัมปนาท  ศรีคัทนาม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  สรยุทธยรรยง
2. นางสาวอารียา  ป้องหมู่
 
1. นายสมพล  ระวังงาน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 36.68 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมประชา
2. เด็กชายภัทรวงค์  สุขกำเนิด
 
1. นายจรัญ  เข็มพิมาย
2. นางจิราภา  ภิญโย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  แซ่จอง
2. เด็กหญิงชาลินี  สินสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธัญย์ชนก  ชัยวอรัตน์
4. เด็กหญิงบุษย์พัชระ  แตงกลาง
5. เด็กหญิงมินตรา  เก่าพิมาย
 
1. นางสารภี  ชูตระกูล
2. นางระพีพรรณ  ดวงใจ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติญา  ธิติเสรี
2. นางสาวธิดารัตน์  ราชโสภา
3. นางสาวภัทรสุดา  รักษาทรัพย์
4. นางสาวสินาภรณ์  หมื่นเดช
5. นางสาวเบญญา  พลานิวัติ
 
1. นางกมลพัทธ์  โด่งพิมาย
2. นางกัลยา  ศรีนอก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัฐพร  ภัทรกุลประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขมา
3. เด็กหญิงณัฐชิตา  รู้งาน
4. เด็กหญิงนรีรัตน์  ศรีเขียวตระกูล
5. เด็กหญิงพีรดา  บุญเครื่อง
 
1. นายชูชัย  สีหานอก
2. นางศศิธร  พระทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคารีน่า  โบไดท
2. นางสาวนรินทร  แสนนาม
3. นางสาวนันทนัช  ต้นโพธิ์ทอง
4. นางสาวปวีณา  บุญพร้อม
5. นางสาววิลัยพร  ทองแดง
 
1. นายคุณาวุฒิ  บุญมาก
2. นางกมลพัทธ์  โด่งพิมาย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ 1. นายกฤษดิ์  ฉลาดกลาง
2. นายณัฐวุฒิ  มาระศรี
3. นายนฤพนธ์  ด่านสันเทียะ
4. นายรัตนบดินทร์  ทบด้าน
5. นายเจษฎา  ชูชีวา
 
1. นายอมรพันธ์  โสวรรณา
2. นางสาวปิยะมาศ  พยัคฆเดช
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  ธาตะนะ
2. นางสาวกัญญารัตน์  แสนปัน
3. นางสาวกัลยกร  เสตะพยัคฆ์
4. นายณัฐชนม์  ณ วงศ์
5. นางสาวณัฐชยา  ภมร
6. นายธรรณธร  คงเปีย
7. นายธรรมสรณ์  ประจิต
8. นายนพพล  หมอดี
9. นางสาวปรารถนา  ภิญโญ
10. นางสาวปวีณา  ชูสูงเนิน
11. นายปิตุรงค์  แอเขี่ยม
12. นางสาวพัชรชลิดา  วารินทร์
13. นางสาวพิมพิศา  ธรรมชู
14. นายพีรพัฒน์  กว้างพิมาย
15. นางสาวมารินี  ขาพิมาย
16. นางสาวลลิตภัทร  หลอกลาง
17. นางสาววริศรา  ศรีคำพัน
18. นางสาวศิริวรุณ  ระไวกลาง
19. นางสาวสวรรยา  จางนอก
20. นายอุดร  เปลี่ยนโพธิ์
 
1. นางสาววีณา  วัดกลาง
2. นางสาวสุจิตรา  กาสสกุล
3. นายบรรเลง  รักษ์มณี
4. นางสาวธนัชชา  สีเหลือง
5. นายธนวัฒน์  ธีรพงศธร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญาสินี  อาศัยบุญ
 
1. นางชรัณรัตน์  บุญชุ่ม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทักษิณ  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวสุจิตรา  กาสสกุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาดา  ยังดี
2. เด็กชายสิทธวีร์  มีนิสสัย
 
1. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
2. นางอรสา  โสวรรณา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวจิฑาภรณ์  จ้อยนุแสง
2. นายศักดา  เบ้ามูลตรี
 
1. นางสาวศิวพร  นิลคำ
2. นางศรีประไพ  นอพิมาย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  การบุญ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เย็นวัฒนา
3. เด็กหญิงดวงฤทัย  บุผาโต
4. นางสาวปาริฉัตร  หิ้วพิมาย
5. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  งามสุวรรณ์
6. เด็กหญิงพราวนภา  แสนใหม่
7. นางสาวมัญฑิรา  แก้วบัวพันธ์
8. นางสาวสุธาวัลย์  กองพลับพลา
9. เด็กหญิงอภิชญา  เดชโคบุตร
10. เด็กหญิงอมรา  เงาะเศษ
 
1. นายชูชัย  สีหานอก
2. นายธงชัย  ปินะโต
3. นางสาวสกุลรัตน์  แสงแก้ว
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภูมิภัทร์  นาดี
2. เด็กชายโชติตระกูล  เข็มพิมาย
 
1. นายไกรจิตร์  อมัติรัตนะ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายปฏิภาณ  ไชยสิทธิ
2. นางสาวปาริชาติ  ทองดี
 
1. นางสุวิมล  กลิ่นโพธิ์กลาง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวิยา  กลุ่มกลาง
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  เปี่ยมสุข
 
1. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริการต์  พวงพิมาย
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวภทรพรรณ  สมกำปัง
 
1. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  สุขสุทธิ์
 
1. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายอธิบดี  ฟุ้งพิมาย
 
1. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัครเดช  จุ้ยกลาง
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวิมล  โสมพิมาย
 
1. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  รวงพิมาย
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดุลบดี
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
2. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูอิฐ
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยวัฒน์  กร่ำมะเริง
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกฤษดา  ภักดี
2. เด็กหญิงพรกนก  ค้าขาย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงประทีป
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
2. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงศ์อิศรา  เวลาดี
2. นายธีรเดช  ทาวัน
3. นายรชนนท์  ศรีวิชา
 
1. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
2. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรนิธิ  ลำเลียง
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิ่นชนก  กันตะศรี
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  นัยวิกุล
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิกา  ม่วงพิมาย
 
1. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีรพัฒน์  พูนแก้ว
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจณี  เบาแรง
2. นายทินภัทร  วะชะนะจันทร์
3. เด็กชายธนากร  สุดแสง
4. เด็กหญิงปิ่นชนก  กันตะศรี
5. เด็กชายพีรนิธิ  ลำเลียง
6. นายพีรพัฒน์  พูนแก้ว
7. เด็กชายพีรพัฒน์  กลัดสวัสดิ์
8. เด็กชายรัฐศาสตร์  รักใคร่กลาง
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มูลกระโทก
10. เด็กหญิงสุพัตรา  นัยวิกุล
11. เด็กหญิงอรพรรณ  ยันพิมาย
12. เด็กหญิงอาจารีย์  นครังสุ
 
1. นายธนภัทร  เพ็ชรนอก
2. นางสาวนวภัทร  สมานพันธ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.71 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
2. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
3. นายปภังกร  มูลจันทร์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลประทีปสุริยา
5. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายทรงพล  สายแวว
3. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรทัศน์  ผลเรือง
2. นายนวพัฒน์  มะลิลา
3. นายปัณณธร  เฉยสะอาด
4. นายพรวิษณุ  เนื่องมัจฉา
5. นายภควัฒน์  สมานพร้อม
6. นางสาววานิดา  แวงสูงเนิน
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายทรงพล  สายแวว
3. นายกฤษดา  ราชสีทา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.07 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุ่มสบาย
2. นางสาวกัณภิรมย์  ร่มเย็น
3. เด็กหญิงกุลรดา  ศรีเพ็ชร
4. นายจักรกฤษณ์  กุลกลาง
5. นางสาวจิรวรรณ  แก้วจอหอ
6. นางสาวจุฑามณี  อุ่นจิตร
7. นางสาวณัฐพร  ศรีระบุตร
8. นายณัฐพล  ลือนา
9. นายณัฐพล  สุกแก้ว
10. นางสาวทิพเกษร  อรุณศักดิ์
11. เด็กชายธนากร  สุดแสง
12. นางสาวธีมาพร  ชุมปักษ์
13. เด็กชายนันทวัฒน์  นาแพง
14. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
15. เด็กหญิงปนัดดา  เข้าพิมาย
16. เด็กหญิงพรพิมล  เข็มค้า
17. เด็กหญิงพรพิรุณ  สินค้า
18. นายพัฒนพงษ์  พิทักษ์
19. นายพิพัฒน์  ทองนำ
20. นางสาวพิมพ์เมธาวี  ดวงจิต
21. นายพีร์นิธิ   ลำเลียง
22. นายภัณฑบดี  แซ่แต้
23. เด็กหญิงภัทรธิดา  ผลประทีปสุริยา
24. เด็กชายภาคิน   คำภู
25. นางสาวลักษมีกานต์  มองพิมาย
26. นางสาววลัยพร  อุดมบุญ
27. นางสาววิลาสินี  แหลมหลาว
28. นางสาวศรัณยพร  แขมพิมาย
29. นางสาวสมฤทัย  แคสันเทียะ
30. เด็กชายสรวิช  แจ้งไพร
31. นายสหรัฐ  บุญนอก
32. เด็กหญิงสิรพร  จงกล
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยสิทธิ์
34. นางสาวสุดารัตน์  อาจปรุ
35. นางสาวสุภาภรณ์  ตามจนา
36. นางสาวสุภาวดี  มนตรีปฐม
37. นายอภิวัฒน์  สมัครค้า
38. นางสาวอาทิตญา  นาเท
39. เด็กหญิงอาภัสรา  พิลาคำ
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นางสมบูรณ์  หอยมุกข์
4. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
5. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
6. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
7. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
8. นายทรงพล  สายแวว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรกร  สุขสุทธิ์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ลือนา
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ธุระสุข
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวอนัญญา  บุญใหญ่
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรากร  สุขสุทธิ์
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรนุช  บัวสำราญ
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลกานต์  แก้วอำนวยจิตร
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ลือนา
 
1. นายรขต  วรรณศิลปะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัฐกานต์  วงศ์นรกุล
 
1. นายรขต  วรรณศิลปะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วสมสิน
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กองสูงเนิน
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตยา  นาเท
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขอแจ้งกลาง
2. เด็กหญิงคอร์เนเลีย  โบไดท
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อุดมผล
4. เด็กชายธัชนันท์  ชูหนู
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญแต่ง
6. เด็กชายปภังกร  มูลจันทร์
7. เด็กชายปรัชญากร  ภักคีโพธิ์
8. เด็กหญิงพิชมญช์  แก้วระวัง
9. เด็กชายมั่นคง  พงษ์พิมาย
10. เด็กหญิงมาริณี  สุวรรณ์
11. เด็กหญิงสรัลชนา  พงษ์พิมาย
12. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วระวัง
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นายกฤษดา  ราชสีทา
4. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรวรรณ  แก้วจอหอ
2. นางสาวชลธิชา  สุนเจิม
3. นางสาวธัญณีย์  ธนะรุ่งเพชร
4. นางสาวธัญรัศม์  ธนะรุ่งเพชร
5. นางสาวประภาภรณ์  นิตย์เกาะ
6. นางสาววลัยพร  อุดมบุญ
7. นางสาววิลาสินี  แหลมหลาว
8. นางสาวศรัณยพร  แขมพิมาย
9. นางสาวสมฤทัย  แคสันเทียะ
10. นายสหรัฐ  บุญนอก
11. นางสาวสุภาวดี  มนตรีปฐม
12. นางสาวอาทิตญา  นาเท
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
3. นายกฤษดา  ราชสีทา
4. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรนันท์  พยัคฆ์กุล
2. เด็กหญิงขวัญชนก  มนต์ช่วย
3. เด็กหญิงจีรสนันท์  นานอก
4. เด็กหญิงจุฬามณี  หมายเทียมกลาง
5. เด็กหญิงฐิติมา  คงดี
6. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คร่ำสุข
7. เด็กชายณัฐดนัย  หาญชนะ
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จงกล
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  รุ่งสันเทียะ
10. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ใบโพธิ์
11. เด็กหญิงธนพร  ดีจริง
12. เด็กชายธนากร  หมายส่องกลาง
13. เด็กหญิงธัญจิรา  ช่อบุญกลาง
14. เด็กหญิงธารารัตน์  สำราญ
15. เด็กชายบุญญฤทธิ์  เลียมรัตน์
16. เด็กชายปฐมทองทรรศ  รักขาว
17. เด็กหญิงปณิตา  พุ่มพฤกษา
18. เด็กหญิงปพิชญา  สำเร็จงาน
19. เด็กหญิงปานตะวัน  ชุ่มทองหลาง
20. เด็กหญิงพิมพ์ภร  กันทับ
21. เด็กหญิงยลลดา  แตบไธสง
22. เด็กหญิงรัชชานันท์  จี่พิมาย
23. เด็กหญิงลลิตา  สมนิยม
24. เด็กหญิงลำพู  แก้วกลาง
25. เด็กชายวุฒิชัย  ตามกระโทก
26. เด็กหญิงสวรส  ไกรนิตย์
27. เด็กหญิงสายทิพย์  แมดพิมาย
28. เด็กชายสิทธินนท์  สุขะเดชะ
29. เด็กหญิงสิริกร  อยู่สุข
30. เด็กชายสุทธิพงศ์  คุณาจารย์
31. เด็กหญิงสุพรรษา  ผินกลาง
32. เด็กหญิงอนงค์ลักณ์  เพชรตะกั่ว
33. เด็กหญิงอาภัสรา  พิลาคำ
34. เด็กหญิงเกวลิน  ฤทธิ์ปราสาท
35. เด็กชายเพชรพิษณุ  เซอร์เดอโกรส
36. เด็กชายเมธี  มีสุข
37. เด็กชายเศวตโชติ  มนกลาง
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายกฤษดา  ราชสีทา
3. นายเอกรัฐ  ดมใหม่
4. นางวิไลพร  จงกล
5. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
6. นายธิรศิลป์  นิยมสุข
7. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
8. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกภรณ์  วัตสันกรึก
2. นางสาวกมลชนก  ศรีสุข
3. นางสาวกฤติยาภรณ์  เพลินจันทึก
4. นางสาวกัลยพัชร  จ่ายจันทร์
5. นางสาวการุณย์  พลองพิมาย
6. นางสาวกิตติยาภรณ์  ถนัดไร่
7. นางสาวจิตรธิดา  สุดแสนยา
8. นายจีรศักดิ์  นาคร้าย
9. นางสาวณัฐกานต์  พูลขวัญ
10. นางสาวณัฐธิชา  เข็มพิมาย
11. นายณัฐพงศ์  อถมพรมราช
12. นายทิวัฒน์  อาจปรุ
13. นายนนทวัฒน์  ทองแดง
14. นางสาวนิภาพร  สมน้อย
15. นางสาวปภัสสร  อินทร์จอหอ
16. นายพงศธร  อ่ำกลาง
17. นางสาวพนิตสุภา  เลิศกมลสิน
18. นางสาวพรทิมา  สนิทชอบ
19. นางสาวพรพิมล  ชินกลาง
20. นายพัฒนพงษ์    พิทักษ์
21. นางสาวพีรพร  เพียงพิมาย
22. นางสาวภูศนิษา  ชมกลาง
23. นางสาวฤทัยชนก  ปานทองสุข
24. นายวงศกรณ์  ชุ่มฟักกิจ
25. นางสาววรัญญา  ถมกลาง
26. นางสาวศดานันท์  ช่างบุ
27. นางสาวศุภลักษณ์  ทองเหล็ก
28. นายสหรัฐ  บุญนอก
29. นายสหรัถ  วรรณะ
30. นางสาวสุดารัตน์  สุขบุญ
31. นางสาวสุพรรสา  ชาสำโรง
32. นายอภิวัฒน์  สุนทะวงศ์
33. นางสาวอัมพุชินี  ชัยฤทธิ์
34. นายอานันทภูมิ  ขานกระโทก
35. นางสาวอารยา  ถือความซื่อ
36. นายอิศรา  ศิลลา
37. นางสาวเกวลิน  โพธิ์ใหญ่
38. นางสาวเจนจิรา  รักษาวัด
39. นางสาวเบญจมาศ  บุญชำนิ
40. นางสาวเบญจมาศ  พลีดี
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นางสาวสิรินดา  สีสันท์
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
4. นางวิไลพร  จงกล
5. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
6. นายรขต  วรรณศิลปะ
7. นางสาวอำภา  บุตรทอง
8. จ.ส.อ.ทวี  ทนาวร
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.57 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กชายจารุภัฏฐ์  บุญส่งค์
3. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญสุข
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  แป้นพุดซา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูชีวา
6. เด็กชายปฏิภาณ  ลับสาร
7. เด็กชายปณิธาน  หาญชนะ
8. เด็กชายปิยวัฒน์  ก้านพิมาย
9. เด็กชายอนุชา  คำวงษ์
10. เด็กหญิงเลิศกัญญา  แพไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นายปองวิชญ์   ศรีพิริยกุล
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิจติมา  เป็นพิมาย
2. เด็กหญิงจณิสตา  หมายสุข
3. นางสาวสุธารจน์  สุทธิศิลป์
4. นางสาวอาภัสรา  พิมพิลา
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  ช่วงศรี
6. เด็กหญิงไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นิลโนรี
2. เด็กหญิงกฤติยา  ค้าขาย
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรนิล
4. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ลมูล
5. เด็กหญิงปณิชา  จันทมา
6. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีมา
7. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญกำเนิด
8. เด็กหญิงภัทรสุดา  อับไพ
9. เด็กหญิงรักษิณากรณ์  สุธีสุนทรธรรม
10. เด็กหญิงศิวนาถ  ภักดีนอก
11. เด็กหญิงอาภัสรา  พิลาคำ
12. เด็กหญิงอุทิศา  เข้าพิมาย
 
1. นางวิไลพร  จงกล
2. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
3. นางสาวอำภา  บุตรทอง
4. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.57 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  วิลัยจิตร
2. นายประทัก  ท้องที่พิมาย
3. นายอภิสิทธิ์  โยธสาร
4. นายอัศวเดช  สินสวัสดิ์
5. นางสาวเมธิณี  แก้วอำนาจ
 
1. นายธีรศิลป์  นิยมสุข
2. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตพร  เพ็งแจ่มศรี
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพุทธินันท์  ยินดีตระกูล
 
1. นางปาริยา  พงษ์นิยะกูล
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุมน  แก้วหนองแสง
 
1. นางสาวรมณภัทร  เหลือสุข
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราวดี  ไชยโยราช
 
1. นางสาวสุชาดา  สินปรุ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนต์ณัฐ  ประกอบผล
 
1. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พงษ์สุขพะเนาว์
 
1. นางสาวรสลิน  วัชรพาณิชย์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  กาศมณี
2. เด็กหญิงชวพร  ชัยกาศ
3. เด็กหญิงนันทิพร  ผลนา
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถนัดค้า
5. เด็กชายเปรเมศร์  นราพันธ์
 
1. นางสาวยุรฉัตร  ชูมี
2. นางฐิติวรดา  พิมพานนท์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เดชพลกรัง
2. นางสาวณัฐวดี  จงอุ้มกลาง
3. นางสาวธัญญรัตน์  กุลนอก
4. นางสาวนริศรา  นันดี
5. นางสาวภาสินี  บำรุงนอก
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วเก่ง
2. นางอารยา  รอดพิพัฒน์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณก์กนก  นิธิสุทธิรัตน์
2. นางสาวอรปรียา  พัฒนพูล
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
2. นางสาววาสนา  โตสนั่น
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรารัตน์  ต้นกะหาด
2. นางสาววิชุดา  พรมบุตร
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
2. Mr.็็Hikaru  Todaka
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งอรุณ  อินทิน
2. นางสาวอุภาพร  กำลังเร่ง
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
2. นางสาววาสนา  โตสนั่น
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวิน  เนาว์กระโทก
2. นางสาวอภิญญา  วังกะธาตุ
 
1. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
2. นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  หมายไร่กลาง
2. นางสาวปลายฟ้า  พรหมสิทธิ์
3. นางสาวภัทธริน  โคตรสมบัติ
4. นางสาวอมรรัตน์  สียางนอก
5. นายอิทธิพล  กะเบา
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
2. MissZhamg  Yinyin
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  สุริรัมย์
2. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทร์ดี
3. นางสาวธารทิพย์  ยังดี
4. นางสาวรักษิตา  ศาสนสุพินธ์
5. นายรัฐภูมิ  อุยดอน
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
2. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทนา  มะลิรัมย์
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมภัทร  มีมานะ
 
1. นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ฉายพิมาย
2. เด็กชายวรปรัชญ์  เกือนสันเทียะ
 
1. นางสาวสุวรรณี  พูนดี
2. นางพรทนา  แขพิมาย
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุภา  น้ำนิล
2. นางสาวณัฐจุรา  ทะเลดอน
3. นางสาวปภาวี  บุญฉ่ำ
4. นางสาวพรรณษา  มานะดี
5. นายภูริทัต  ค้าคล่อง
6. นางสาวรวิภา  นาเดช
7. นางสาววรรณภา  บ่าพิมาย
8. นางสาวศศิธร  บ่อพิมาย
9. นายศิลปกัณต์  เพ็ญสุข
10. นางสาวสุพิชชา  คิดพ่อค้า
 
1. นายจรัญ  เข็มพิมาย
2. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
3. นายพีรพล  พวงทวี
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติยาพร  การพันธุนิจ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  เจริญศิริ
3. นางสาวสุภัสสรา  เคหาบาล
 
1. นางสุกัลญา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎาธาร  ขุงสันเทียะ
2. นายณัฐพล  สุกแก้ว
3. นางสาวดารารัตน์  หมวกพิมาย
 
1. นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก
2. นางสุกัลญา  ศรีสวัสดิ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงภัคพร  มณีนิล
3. เด็กชายสุวัจน์  นิยมสุข
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นางสาวยุวดี  โพธามาตย์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณพรรษา  แก่นกลาง
2. นางสาวจิรนันท์  พิมพ์สิน
3. นางสาวธีมาพร  ชุมปักษ์
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นางสาวยุวดี  โพธามาตย์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยิ่งยง  รัชภาคโสภณ
2. เด็กหญิงเบญจมาพร  ราวพิมาย
 
1. นางสาวชุติมา  ลัดนอก
2. นางสาวนงนุช  ขอกรดสำโรง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดุษฎี  สุขสบาย
2. นางสาวพันเอมอร  แรมพิมาย
 
1. นางสาวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์
2. นางสาวนงนุช  ขอกรดสำโรง
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นายภาสวุฒิ  บำรุงนอก
2. นางสาววรวิพร  เพชรบุตร
 
1. นางสาวอุบลพรรณ์  สิทธิถาวร
2. นางสาวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทกานต์  ทัพกลาง
2. นายวิศรุตศักดิ์  เปรื่องนา
 
1. นายประมวล  โตโคกสูง
2. นายสมพล  ระวังงาน
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดารารัตน์  แสนคำ
2. นางสาวสงกราณต์  ลิ้มปิยินทรากูล
3. นางสาวสายฝน  คบทองหลาง
 
1. นายวีรจินต์  นาคะนิเวศน์
2. นายเอกชัย  บุญทิสา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายกวีศักดิ์  กระจ่างโพธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  ยิ้มศรีนวล
 
1. นายธีรศิลป์  นิยมสุข
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  ภู่ชัย
2. เด็กชายธนวรรธก์  ขอพิมาย
3. เด็กชายพีรวัฒน์  พลนรา
 
1. นางสุรัส  สายโต
2. นางสาวสุมามาลย์  ทะวาปี
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรเดช  ทาวัน
2. นายศิวะ  ภูมิกระจ่าง
3. นายเอกวัฒน์  แสนโยธา
 
1. นายสุรชัย  โชติกลาง
2. นางสาวสุมามาลย์  ทะวาปี
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนันท์  ปั่นมะเริง
2. เด็กชายพิษณุ  แป้นทอง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ประดิษฐ์จา
 
1. นางสาวชีวรัตน์  ช่ำชอง
2. นางสาวอาจารี  เมี้ยนกลาง
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนที  ฉานพิมาย
2. นายสิทธิศักดิ์  ล้ำเลิศ
3. นายสิทธิศักดิ์  หมั่นสาร
 
1. นางสาวชีวรัตน์  ช่ำชอง
2. นางสาวอาจารี  เมี้ยนกลาง
 
133 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภคอร  ทับทิม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่อัง
3. เด็กชายสันติพงศ์  ภูกองไชย
 
1. นายภาณุวัฒน์  เผยฤทัย
2. นางสาวสุมามาลย์  ทะวาปี
 
134 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกัณณภัค  เหมือนกลาง
2. นางสาวจริยา  ตาลปั้น
3. นางสาวสุธิดา  หวังคู่กลาง
 
1. นายสุรชัย  โชติกลาง
2. นางสาวชีวรัตน์  ช่ำชอง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  ม่วงพิมาย
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยิ่งพิมาย
3. เด็กหญิงอัยรัตน์  ชำนาญนา
 
1. นายณัฐวุฒิ  อารมณ์เพียร
2. นางสาวสายพิณ  ทอนสูงเนิน
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  เนตรสูงเนิน
2. นางสาวธนพร  อุดมทรัพย์
3. นายภัทรพล  สัตยารัฐ
 
1. นางสาวสายพิณ  ทอนสูงเนิน
2. นางสาวจิตตราพร  พยัคฆชัยวรกุล
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาดา  นวลลมลี
2. เด็กหญิงชญาดา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงอัมรินทร์  แบบพิมาย
 
1. นางสาวจิตตราพร  พยัคฆชัยวรกุล
2. นางสาวนันทนา  ทองอำนวยสุข
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  สีเชียงสา
2. นางสาวจริญญา  มะฤทธิ์
3. นางสาวธัญรัตน์  ผลนา
 
1. นายจิตตราพร  พยัคฆชัยวรกุล
2. นางสาวนันทนา  ทองอำนวยสุข
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  สุวรรณดี
2. นางสาวนันทิพร  แท่นแก้ว
3. นางสาวอารีรัตน์  ภุชงค์
 
1. นางศิริลักษณ์  มนัสการ