สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตติยา  ใจซื่อ
 
1. นายเอกชัย  บุญทิสา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมชาญ  มะลิงาม
 
1. นายสุพชัย  พูพิมาย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอภิญญา  นาสะกาด
 
1. นางสายฝน  ศิริทรัพย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสสิภา  เสนามนตรี
 
1. นายศุภณัฐ  มุ่งผลกลาง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณิสร  ฉางพิมาย
2. นายธนกร  หิมะสุข
3. นายนภัส  ใสนอก
 
1. นางวิลาวรรณ์  พัฒนกุล
2. นางสาวอรอุมา  แก้วกล้า
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 36.68 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ธรรมประชา
2. เด็กชายภัทรวงค์  สุขกำเนิด
 
1. นายจรัญ  เข็มพิมาย
2. นางจิราภา  ภิญโย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภูมิภัทร์  นาดี
2. เด็กชายโชติตระกูล  เข็มพิมาย
 
1. นายไกรจิตร์  อมัติรัตนะ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมนต์ณัฐ  ประกอบผล
 
1. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทนา  มะลิรัมย์
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ