สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาววิลินดา  สุริยะ
 
1. นางสาวจาริณี  ฤทธิ์พันธ์ม่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนกฤต  เรืองมะเริง
2. เด็กชายปวิชญา  ระงับทุกข์
 
1. นางสาววรรณมณี  โพธิพันไม้
2. นางสาวปรัชญาภรณ์  หวังอ้อมกลาง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายจตุวิทย์  แสนเมือง
 
1. นางสาวนิภาพร  ภักดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายวรรณเกียรติ  รักษาไพร
 
1. นายจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.78 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นายกันต์กมล  รักกุศล
2. นายนวพล  มะลิลา
3. นางสาวอรอุมา  บุญพิมาย
 
1. นางนันท์นภัส  เชิดฉาย
2. นายณัตพล  พลธรรม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณิศา  พะนัด
2. นายนวพล  มะลิลา
3. นางสาวภัทรสุดา  วงศ์สวัสดิ์อาภา
 
1. นางภัสสร  สัตย์ซื่อ
2. นางสาวภัทรชา  สุขสบาย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  บางรุ่ง
2. เด็กหญิงพิริยะพร  ค้าขาย
 
1. นายกัมปนาท  ศรีคัทนาม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ลือนา
 
1. นายรขต  วรรณศิลปะ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พงษ์สุขพะเนาว์
 
1. นางสาวรสลิน  วัชรพาณิชย์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติยาพร  การพันธุนิจ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  เจริญศิริ
3. นางสาวสุภัสสรา  เคหาบาล
 
1. นางสุกัลญา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นายภาสวุฒิ  บำรุงนอก
2. นางสาววรวิพร  เพชรบุตร
 
1. นางสาวอุบลพรรณ์  สิทธิถาวร
2. นางสาวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์