สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  หมายไร่กลาง
2. นางสาวปลายฟ้า  พรหมสิทธิ์
3. นางสาวภัทธริน  โคตรสมบัติ
4. นางสาวอมรรัตน์  สียางนอก
5. นายอิทธิพล  กะเบา
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
2. MissZhamg  Yinyin
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ฉายพิมาย
2. เด็กชายวรปรัชญ์  เกือนสันเทียะ
 
1. นางสาวสุวรรณี  พูนดี
2. นางพรทนา  แขพิมาย