สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บางรุ่ง
 
1. นายเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัชชานนท์  นามจริง
 
1. นางนงลักษณ์  ผายพิมาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิยา  นิ่มอนุสสรณ์กุล
 
1. นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธันยบูรณ์  สกุลไทย
2. เด็กชายพสิษฐ์  แคพิมาย
3. เด็กชายศิวกรณ์  รอดกลาง
 
1. นางทัศนีย์  รอดกลาง
2. นายจารุวิชญ์  วงศ์เจริญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปีกกานต์  เพียรการ
2. นายภาสกร  นนท์ธีรเศรษฐ์
 
1. นางมยุรี  วงศ์สวัสดิ์อาภา
2. นายสมชาย  คล่องชอบ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายพิทักษ์ชนม์  เรืองศาสตร์
2. เด็กหญิงพิมศิริ  ศิริ
 
1. นางสาวนันทพัชร์  สุขประทีปศิลป์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเปมิกา  ค้าขาย
 
1. นายเอกชัย  บุญทิสา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิกานต์  สรยุทธยรรยง
2. นางสาวอารียา  ป้องหมู่
 
1. นายสมพล  ระวังงาน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ 1. นายกฤษดิ์  ฉลาดกลาง
2. นายณัฐวุฒิ  มาระศรี
3. นายนฤพนธ์  ด่านสันเทียะ
4. นายรัตนบดินทร์  ทบด้าน
5. นายเจษฎา  ชูชีวา
 
1. นายอมรพันธ์  โสวรรณา
2. นางสาวปิยะมาศ  พยัคฆเดช
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาดา  ยังดี
2. เด็กชายสิทธวีร์  มีนิสสัย
 
1. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
2. นางอรสา  โสวรรณา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวจิฑาภรณ์  จ้อยนุแสง
2. นายศักดา  เบ้ามูลตรี
 
1. นางสาวศิวพร  นิลคำ
2. นางศรีประไพ  นอพิมาย
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายปฏิภาณ  ไชยสิทธิ
2. นางสาวปาริชาติ  ทองดี
 
1. นางสุวิมล  กลิ่นโพธิ์กลาง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริการต์  พวงพิมาย
 
1. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวภทรพรรณ  สมกำปัง
 
1. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายอธิบดี  ฟุ้งพิมาย
 
1. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวิมล  โสมพิมาย
 
1. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงศ์อิศรา  เวลาดี
2. นายธีรเดช  ทาวัน
3. นายรชนนท์  ศรีวิชา
 
1. นางสาวศศิธร  นพรัตน์
2. นายสมบัติ  จันทร์ตรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวอนัญญา  บุญใหญ่
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัฐกานต์  วงศ์นรกุล
 
1. นายรขต  วรรณศิลปะ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วสมสิน
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  พวงจันทร์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  หมายไร่กลาง
2. นางสาวปลายฟ้า  พรหมสิทธิ์
3. นางสาวภัทธริน  โคตรสมบัติ
4. นางสาวอมรรัตน์  สียางนอก
5. นายอิทธิพล  กะเบา
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
2. MissZhamg  Yinyin
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ฉายพิมาย
2. เด็กชายวรปรัชญ์  เกือนสันเทียะ
 
1. นางสาวสุวรรณี  พูนดี
2. นางพรทนา  แขพิมาย
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎาธาร  ขุงสันเทียะ
2. นายณัฐพล  สุกแก้ว
3. นางสาวดารารัตน์  หมวกพิมาย
 
1. นางสาวกัญจนพร  ยวนกระโทก
2. นางสุกัลญา  ศรีสวัสดิ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายกวีศักดิ์  กระจ่างโพธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  ยิ้มศรีนวล
 
1. นายธีรศิลป์  นิยมสุข
 
25 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภคอร  ทับทิม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่อัง
3. เด็กชายสันติพงศ์  ภูกองไชย
 
1. นายภาณุวัฒน์  เผยฤทัย
2. นางสาวสุมามาลย์  ทะวาปี