สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตพร  เพ็งแจ่มศรี
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพุทธินันท์  ยินดีตระกูล
 
1. นางปาริยา  พงษ์นิยะกูล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุมน  แก้วหนองแสง
 
1. นางสาวรมณภัทร  เหลือสุข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราวดี  ไชยโยราช
 
1. นางสาวสุชาดา  สินปรุ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  กาศมณี
2. เด็กหญิงชวพร  ชัยกาศ
3. เด็กหญิงนันทิพร  ผลนา
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ถนัดค้า
5. เด็กชายเปรเมศร์  นราพันธ์
 
1. นางสาวยุรฉัตร  ชูมี
2. นางฐิติวรดา  พิมพานนท์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เดชพลกรัง
2. นางสาวณัฐวดี  จงอุ้มกลาง
3. นางสาวธัญญรัตน์  กุลนอก
4. นางสาวนริศรา  นันดี
5. นางสาวภาสินี  บำรุงนอก
 
1. นางสาวสาวิตรี  แก้วเก่ง
2. นางอารยา  รอดพิพัฒน์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณก์กนก  นิธิสุทธิรัตน์
2. นางสาวอรปรียา  พัฒนพูล
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
2. นางสาววาสนา  โตสนั่น
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรารัตน์  ต้นกะหาด
2. นางสาววิชุดา  พรมบุตร
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
2. Mr.็็Hikaru  Todaka
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งอรุณ  อินทิน
2. นางสาวอุภาพร  กำลังเร่ง
 
1. นางสาวกัลยา  สรใชญาติ
2. นางสาววาสนา  โตสนั่น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวิน  เนาว์กระโทก
2. นางสาวอภิญญา  วังกะธาตุ
 
1. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
2. นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  สุริรัมย์
2. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทร์ดี
3. นางสาวธารทิพย์  ยังดี
4. นางสาวรักษิตา  ศาสนสุพินธ์
5. นายรัฐภูมิ  อุยดอน
 
1. นางสาวทวิรชา  พิมเสน
2. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมภัทร  มีมานะ
 
1. นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต