สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.57 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พิมพ์จันทร์
2. เด็กชายจารุภัฏฐ์  บุญส่งค์
3. เด็กหญิงชาลิสา  เพ็ญสุข
4. เด็กหญิงธัญพิชชา  แป้นพุดซา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชูชีวา
6. เด็กชายปฏิภาณ  ลับสาร
7. เด็กชายปณิธาน  หาญชนะ
8. เด็กชายปิยวัฒน์  ก้านพิมาย
9. เด็กชายอนุชา  คำวงษ์
10. เด็กหญิงเลิศกัญญา  แพไธสง
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นายปองวิชญ์   ศรีพิริยกุล
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิจติมา  เป็นพิมาย
2. เด็กหญิงจณิสตา  หมายสุข
3. นางสาวสุธารจน์  สุทธิศิลป์
4. นางสาวอาภัสรา  พิมพิลา
5. เด็กหญิงเปรมฤดี  ช่วงศรี
6. เด็กหญิงไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นางวิไลพร  จงกล
3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  นิลโนรี
2. เด็กหญิงกฤติยา  ค้าขาย
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรนิล
4. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ลมูล
5. เด็กหญิงปณิชา  จันทมา
6. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีมา
7. เด็กหญิงภัคจิรา  บุญกำเนิด
8. เด็กหญิงภัทรสุดา  อับไพ
9. เด็กหญิงรักษิณากรณ์  สุธีสุนทรธรรม
10. เด็กหญิงศิวนาถ  ภักดีนอก
11. เด็กหญิงอาภัสรา  พิลาคำ
12. เด็กหญิงอุทิศา  เข้าพิมาย
 
1. นางวิไลพร  จงกล
2. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
3. นางสาวอำภา  บุตรทอง
4. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.57 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  วิลัยจิตร
2. นายประทัก  ท้องที่พิมาย
3. นายอภิสิทธิ์  โยธสาร
4. นายอัศวเดช  สินสวัสดิ์
5. นางสาวเมธิณี  แก้วอำนาจ
 
1. นายธีรศิลป์  นิยมสุข
2. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์