สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยิ่งยง  รัชภาคโสภณ
2. เด็กหญิงเบญจมาพร  ราวพิมาย
 
1. นางสาวชุติมา  ลัดนอก
2. นางสาวนงนุช  ขอกรดสำโรง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดุษฎี  สุขสบาย
2. นางสาวพันเอมอร  แรมพิมาย
 
1. นางสาวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์
2. นางสาวนงนุช  ขอกรดสำโรง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทกานต์  ทัพกลาง
2. นายวิศรุตศักดิ์  เปรื่องนา
 
1. นายประมวล  โตโคกสูง
2. นายสมพล  ระวังงาน
 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดารารัตน์  แสนคำ
2. นางสาวสงกราณต์  ลิ้มปิยินทรากูล
3. นางสาวสายฝน  คบทองหลาง
 
1. นายวีรจินต์  นาคะนิเวศน์
2. นายเอกชัย  บุญทิสา