สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัชโรบล  บุญยรัตน์พันธ์
 
1. Mr.Albert  San Jose
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววสิตา  จรูญไธสง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  สันเต
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิรดา  ศรีพิภพพันธ์
 
1. Mr.Albert  San Jose
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 9 1. นางสาวชนิดา  ชั้นดี
 
1. นางสาวอารีวรรณ  เสริมวิลาสกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอริสา  เฉียงเมือง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  สันเต
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 4 1. นางสาวจิตรลดา  ศิลป์ประกอบ
2. นางสาวชลธิชา  แม่นศรนรา
3. นางสาวบุษบา  ปัตตาระโพ
4. นายเกียรติภูมิ  เกลี้ยงกรแก้ว
5. นางสาวเบญจวรรณ  หะสูง
 
1. นางสาวอารีวรรณ  เสริมวิลาสกุล
2. Mr.Albert  San Jose
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  แคะสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฏฐิรา  ศรีไสยา