สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวนพรัตน์  สมทางดี
2. นางสาวบุษยา  ดนตรี
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  คลาพิมาย
2. เด็กชายภูบดินทร์  โคกกลาง
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวจรรยพร  พันธ์สร
2. นางสาวพิยดา  แสงกล้า
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  เครือทอง
2. นายนราธิป  สุขพร้อม
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิทธิ์  เพ็งไธสง
2. เด็กชายสมัชญ์  ศรีบุญ
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  หนองหลวง
2. เด็กหญิงปริยนันท์  ผ่อนพิมาย
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาณุพงศ์  สดกลาง
2. นายวัชรากร  ผลพิมาย
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
8 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ตั้งทรัพย์
2. เด็กชายปภัตร  ศรีวัชรกุล
3. เด็กชายวรรณโชติ  เกี้ยมชัยภูมิ
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันย์ชนก  เรี่ยวแรง
2. นางสาวปภัสสา  จริงพิมาย
3. นางสาวปานณภัทร  เกตุแก้ว
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวอมรรัตน์  แฉกพิมาย
2. นางสาวอัจฉรา  กราบแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล