สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  อยู่นา
2. นางสาวธีรนุช  ยับจอหอ
3. นางสาวพิมพ์นภา  บำรุงนา
4. นายภาคภูมิ  นิติสิทธิ์
5. นางสาวมาริณี  นุ่มกำเนิด
6. นางสาวมาลัยรัตน์  เพ็งไธสง
7. นางสาววานุมาศ  เพ็งไธสง
8. นางสาวศรสวรรค์  หีบพิมาย
9. นางสาวศุภาพิชญ์  หินดง
10. นางสาวแพรพลอย  เที่ยงธรรม
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
3. นางสาวกัญญาณัฐ  สันเต
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธนิชา  ซ้ายศรี
2. เด็กหญิงหงษ์หยก  รวยดี
3. เด็กหญิงอรพินท์  อยู่สบาย
 
1. นางญาณิศาพัฒน์  อินทรกุลไชย
2. นายอภิรเดช  สุขศิริพาณิชย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐนิตา  ทนน้ำ
2. นางสาวพัชริดา  ปัญญา
3. นางสาวสุชาดา  ปลั่งกลาง
 
1. นางญาณิศาพัฒน์  อินทรกุลไชย
2. นายอภิรเดช  สุขศิริพาณิชย์