สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ผลพิมาย
 
1. นางสาวณัฐการติ์  ทองคลี่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวปิยฉัตร  รุ่งนิยม
 
1. นางสาวณัฐการติ์  ทองคลี่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงศ์  หมื่นไธสง
2. นางสาวดวงกมล  ดอนสว่าง
 
1. นายอภิรเดช  สุขศิริพาณิชย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินกร  คงคารัตน์
2. เด็กหญิงสุพัสรา  พูนพันธ์
 
1. นายอนุพันธ์  อินทร์พงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวสุกัญญา  สาสุข
 
1. นายอนุพันธ์  อินทร์พงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุชาวดี  เหลื่อมทองหลาง
 
1. นางสาวกมลฉัตร  ร่มเย็น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายปรีชา  แต่งชอบ
 
1. นายพันธ์ยศ  มวยมั่น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทิชชานนท์  สืบสอน
 
1. นายเปรียว  ฝันดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจาริญา  พิณกลาง
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีสุข
3. นางสาวเนาวรัตน์  ภะวัง
 
1. นางสาวสวลี  เติบโต
2. นางสาวจัญจุรา  ชั้นดี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนพวรรณ  วงศ์คง
2. นางสาวปานรวี  ภูมิไธสง
3. นางสาวรัฐยา  มาตย์วังแสง
 
1. นางสาวจิดาภา  พู่พิมาย
2. นางสาวณัฏฐา  บุญแซม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. นางสาวปาณิศา  ใฝ่ค้า
2. นางสาวพิมลพรรณ  กิ่งก้าน
3. นางสาวสุกัญญา  รวยสูงเนิน
 
1. นางสาวสุนทรี  เพียรเพชร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก้องภพ  ดวงภาค
2. เด็กชายสุมิตร  ช่างบุ
 
1. นางสาวจัญจุรา  ชั้นดี
2. นางสาวกมลฉัตร  ร่มเย็น
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติยา  เนื้อนาค
2. เด็กหญิงปาลิดา  แก้วศรีงาม
3. เด็กหญิงรัชดา  อินจันทึก
4. เด็กหญิงสวรินทร์  ริ้มประนาม
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แพงพันธ์ุ
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นางสาวณัฐณิชา  ปรองพิมาย
2. นางสาวมัสทณา  วิจันทร์
3. นางสาวมาริสา  หอมหวล
4. นางสาวศศิวรรณ  ไร่พิมาย
5. นางสาวอังคณา  หาญณรงค์
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  มาละอินทร์
2. นางสาวธีรนุช  ยับจอหอ
3. นางสาวมาริณี  นุ่มกำเนิด
4. นายศุภณัฐ  ศิริงาน
5. นางสาวอัจฉรา  กราบแก้ว
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นายพันธ์ยศ  มวยมั่น
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัณฑิรา  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พูนศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรัชญ์  เพ็ชรเงิน
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พูนศรี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายพงศภรณ์  ผ่องพรรณ์
2. เด็กหญิงเพชรลดา  ศิลาจันทร์
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายทีรัตน์  ดวงตา
2. นางสาวภัทรานันท์  บริสุทธิ์
 
1. นางวิลเลียม  หวังอ้อมกลาง
2. นายประจวบ  ณ วงศ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นิพิมาย
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สมคูณ
3. นางสาวจิระประภา  มหาพรม
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามหมื่นไวย์
5. นางสาวณัฐธิดา  พิมพ์เงิน
6. เด็กหญิงธนาพร  คาบแก้ว
7. นางสาวปาริชาติ  เชื่อฟัง
8. นางสาวปิ่นอุมา  ค้าสบาย
9. เด็กหญิงพรรณวษา  บุญครอง
10. เด็กหญิงเพชรลัดดา  รักไร่
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐมพร  ฝากไธสง
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  เทพนอก
 
1. นายวีรยุทธ  พุฒขุนทด
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวพัณณิตา  เทพนอก
2. นางสาวศศิกานต์  อินทชัย
 
1. นายสุริยันห์  ลาอ่อน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงวันใส  ท่วมนอก
 
1. นายวีระ  วัฒนเศรษฐานันท์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 4 1. นายบุญมา  ฤทธิ์บุญ
 
1. นายวีระ  วัฒนเศรษฐานันท์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  เก่าพิมาย
 
1. นายนที  ทองหล่อ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์จันทร์
 
1. นายวีระ  วัฒนเศรษฐานันท์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลวัต  ชุ่มชัย
 
1. นางสาวสุนทรี  เพียรเพชร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชนิชา  แก้วลี
 
1. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุดเขต  สัตย์ซ้ำ
 
1. นายประสงค์  แหวนพิมาย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวครองศักดิ์  คงวงศ์
 
1. นายประสงค์  แหวนพิมาย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงแพรวพิชา  มะโนรา
 
1. นายนที  ทองหล่อ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 8 1. นางสาววารินทร์  โพธิ์เข็ม
 
1. นายประสงค์  แหวนพิมาย
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 4 1. นางสาวฐิติมา  ผลพิมาย
 
1. นายกัญญาณัฐ  สันเต
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.4 เงิน 7 1. นางสาวสิราวดี  สืบค้า
 
1. นางสาวปรารถนา  พิมพ์ปรุ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัชโรบล  บุญยรัตน์พันธ์
 
1. Mr.Albert  San Jose
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววสิตา  จรูญไธสง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  สันเต
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิรดา  ศรีพิภพพันธ์
 
1. Mr.Albert  San Jose
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 9 1. นางสาวชนิดา  ชั้นดี
 
1. นางสาวอารีวรรณ  เสริมวิลาสกุล
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอริสา  เฉียงเมือง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  สันเต
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 4 1. นางสาวจิตรลดา  ศิลป์ประกอบ
2. นางสาวชลธิชา  แม่นศรนรา
3. นางสาวบุษบา  ปัตตาระโพ
4. นายเกียรติภูมิ  เกลี้ยงกรแก้ว
5. นางสาวเบญจวรรณ  หะสูง
 
1. นางสาวอารีวรรณ  เสริมวิลาสกุล
2. Mr.Albert  San Jose
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  แคะสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฏฐิรา  ศรีไสยา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  อยู่นา
2. นางสาวธีรนุช  ยับจอหอ
3. นางสาวพิมพ์นภา  บำรุงนา
4. นายภาคภูมิ  นิติสิทธิ์
5. นางสาวมาริณี  นุ่มกำเนิด
6. นางสาวมาลัยรัตน์  เพ็งไธสง
7. นางสาววานุมาศ  เพ็งไธสง
8. นางสาวศรสวรรค์  หีบพิมาย
9. นางสาวศุภาพิชญ์  หินดง
10. นางสาวแพรพลอย  เที่ยงธรรม
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
3. นางสาวกัญญาณัฐ  สันเต
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธนิชา  ซ้ายศรี
2. เด็กหญิงหงษ์หยก  รวยดี
3. เด็กหญิงอรพินท์  อยู่สบาย
 
1. นางญาณิศาพัฒน์  อินทรกุลไชย
2. นายอภิรเดช  สุขศิริพาณิชย์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐนิตา  ทนน้ำ
2. นางสาวพัชริดา  ปัญญา
3. นางสาวสุชาดา  ปลั่งกลาง
 
1. นางญาณิศาพัฒน์  อินทรกุลไชย
2. นายอภิรเดช  สุขศิริพาณิชย์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวนพรัตน์  สมทางดี
2. นางสาวบุษยา  ดนตรี
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  คลาพิมาย
2. เด็กชายภูบดินทร์  โคกกลาง
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวจรรยพร  พันธ์สร
2. นางสาวพิยดา  แสงกล้า
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  เครือทอง
2. นายนราธิป  สุขพร้อม
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิทธิ์  เพ็งไธสง
2. เด็กชายสมัชญ์  ศรีบุญ
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  หนองหลวง
2. เด็กหญิงปริยนันท์  ผ่อนพิมาย
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาณุพงศ์  สดกลาง
2. นายวัชรากร  ผลพิมาย
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
52 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ตั้งทรัพย์
2. เด็กชายปภัตร  ศรีวัชรกุล
3. เด็กชายวรรณโชติ  เกี้ยมชัยภูมิ
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
53 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันย์ชนก  เรี่ยวแรง
2. นางสาวปภัสสา  จริงพิมาย
3. นางสาวปานณภัทร  เกตุแก้ว
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวอมรรัตน์  แฉกพิมาย
2. นางสาวอัจฉรา  กราบแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประกอบผล
2. เด็กชายดนุเดช  มวยเก่ง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รวยสูงเนิน
 
1. นางสาวจารุภา  สังข์สระน้อย
 
56 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สิทธิสัทธะ
2. เด็กหญิงผกายวรรณ  มอญไธสง
3. เด็กหญิงรวิสรา  ต่อชีวี
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
57 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสรารัตน์  วิชาเกวียน
2. นางสาวอารีรัตน์  ปักการะสัย
3. นางสาวเบญจมาศ  มาสุข
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล