สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุชาวดี  เหลื่อมทองหลาง
 
1. นางสาวกมลฉัตร  ร่มเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 4 1. นางสาวจาริญา  พิณกลาง
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ศรีสุข
3. นางสาวเนาวรัตน์  ภะวัง
 
1. นางสาวสวลี  เติบโต
2. นางสาวจัญจุรา  ชั้นดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19 เข้าร่วม 5 1. นางสาวนพวรรณ  วงศ์คง
2. นางสาวปานรวี  ภูมิไธสง
3. นางสาวรัฐยา  มาตย์วังแสง
 
1. นางสาวจิดาภา  พู่พิมาย
2. นางสาวณัฏฐา  บุญแซม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชนิชา  แก้วลี
 
1. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอริสา  เฉียงเมือง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  สันเต