สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวนพรัตน์  สมทางดี
2. นางสาวบุษยา  ดนตรี
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวจรรยพร  พันธ์สร
2. นางสาวพิยดา  แสงกล้า
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิทธิ์  เพ็งไธสง
2. เด็กชายสมัชญ์  ศรีบุญ
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  หนองหลวง
2. เด็กหญิงปริยนันท์  ผ่อนพิมาย
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล