สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวสุกัญญา  สาสุข
 
1. นายอนุพันธ์  อินทร์พงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นายปรีชา  แต่งชอบ
 
1. นายพันธ์ยศ  มวยมั่น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  เก่าพิมาย
 
1. นายนที  ทองหล่อ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 9 1. นางสาวชนิดา  ชั้นดี
 
1. นางสาวอารีวรรณ  เสริมวิลาสกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 4 1. นางสาวจิตรลดา  ศิลป์ประกอบ
2. นางสาวชลธิชา  แม่นศรนรา
3. นางสาวบุษบา  ปัตตาระโพ
4. นายเกียรติภูมิ  เกลี้ยงกรแก้ว
5. นางสาวเบญจวรรณ  หะสูง
 
1. นางสาวอารีวรรณ  เสริมวิลาสกุล
2. Mr.Albert  San Jose
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  แคะสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฏฐิรา  ศรีไสยา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธนิชา  ซ้ายศรี
2. เด็กหญิงหงษ์หยก  รวยดี
3. เด็กหญิงอรพินท์  อยู่สบาย
 
1. นางญาณิศาพัฒน์  อินทรกุลไชย
2. นายอภิรเดช  สุขศิริพาณิชย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวนพรัตน์  สมทางดี
2. นางสาวบุษยา  ดนตรี
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวจรรยพร  พันธ์สร
2. นางสาวพิยดา  แสงกล้า
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิทธิ์  เพ็งไธสง
2. เด็กชายสมัชญ์  ศรีบุญ
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  หนองหลวง
2. เด็กหญิงปริยนันท์  ผ่อนพิมาย
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล