สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  เครือทอง
2. นายนราธิป  สุขพร้อม
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวอมรรัตน์  แฉกพิมาย
2. นางสาวอัจฉรา  กราบแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล