สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ผลพิมาย
 
1. นางสาวณัฐการติ์  ทองคลี่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวปิยฉัตร  รุ่งนิยม
 
1. นางสาวณัฐการติ์  ทองคลี่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินกร  คงคารัตน์
2. เด็กหญิงสุพัสรา  พูนพันธ์
 
1. นายอนุพันธ์  อินทร์พงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. นางสาวปาณิศา  ใฝ่ค้า
2. นางสาวพิมลพรรณ  กิ่งก้าน
3. นางสาวสุกัญญา  รวยสูงเนิน
 
1. นางสาวสุนทรี  เพียรเพชร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  มาละอินทร์
2. นางสาวธีรนุช  ยับจอหอ
3. นางสาวมาริณี  นุ่มกำเนิด
4. นายศุภณัฐ  ศิริงาน
5. นางสาวอัจฉรา  กราบแก้ว
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นายพันธ์ยศ  มวยมั่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายพงศภรณ์  ผ่องพรรณ์
2. เด็กหญิงเพชรลดา  ศิลาจันทร์
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายทีรัตน์  ดวงตา
2. นางสาวภัทรานันท์  บริสุทธิ์
 
1. นางวิลเลียม  หวังอ้อมกลาง
2. นายประจวบ  ณ วงศ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐมพร  ฝากไธสง
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  เทพนอก
 
1. นายวีรยุทธ  พุฒขุนทด
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวพัณณิตา  เทพนอก
2. นางสาวศศิกานต์  อินทชัย
 
1. นายสุริยันห์  ลาอ่อน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงวันใส  ท่วมนอก
 
1. นายวีระ  วัฒนเศรษฐานันท์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 4 1. นายบุญมา  ฤทธิ์บุญ
 
1. นายวีระ  วัฒนเศรษฐานันท์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์จันทร์
 
1. นายวีระ  วัฒนเศรษฐานันท์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพลวัต  ชุ่มชัย
 
1. นางสาวสุนทรี  เพียรเพชร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.66 เงิน 8 1. นางสาววารินทร์  โพธิ์เข็ม
 
1. นายประสงค์  แหวนพิมาย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 4 1. นางสาวฐิติมา  ผลพิมาย
 
1. นายกัญญาณัฐ  สันเต
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.4 เงิน 7 1. นางสาวสิราวดี  สืบค้า
 
1. นางสาวปรารถนา  พิมพ์ปรุ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิรดา  ศรีพิภพพันธ์
 
1. Mr.Albert  San Jose
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐนิตา  ทนน้ำ
2. นางสาวพัชริดา  ปัญญา
3. นางสาวสุชาดา  ปลั่งกลาง
 
1. นางญาณิศาพัฒน์  อินทรกุลไชย
2. นายอภิรเดช  สุขศิริพาณิชย์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  เครือทอง
2. นายนราธิป  สุขพร้อม
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวอมรรัตน์  แฉกพิมาย
2. นางสาวอัจฉรา  กราบแก้ว
 
1. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล