สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงศ์  หมื่นไธสง
2. นางสาวดวงกมล  ดอนสว่าง
 
1. นายอภิรเดช  สุขศิริพาณิชย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติยา  เนื้อนาค
2. เด็กหญิงปาลิดา  แก้วศรีงาม
3. เด็กหญิงรัชดา  อินจันทึก
4. เด็กหญิงสวรินทร์  ริ้มประนาม
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แพงพันธ์ุ
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นางสาวณัฐณิชา  ปรองพิมาย
2. นางสาวมัสทณา  วิจันทร์
3. นางสาวมาริสา  หอมหวล
4. นางสาวศศิวรรณ  ไร่พิมาย
5. นางสาวอังคณา  หาญณรงค์
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัณฑิรา  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พูนศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรัชญ์  เพ็ชรเงิน
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พูนศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นิพิมาย
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สมคูณ
3. นางสาวจิระประภา  มหาพรม
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามหมื่นไวย์
5. นางสาวณัฐธิดา  พิมพ์เงิน
6. เด็กหญิงธนาพร  คาบแก้ว
7. นางสาวปาริชาติ  เชื่อฟัง
8. นางสาวปิ่นอุมา  ค้าสบาย
9. เด็กหญิงพรรณวษา  บุญครอง
10. เด็กหญิงเพชรลัดดา  รักไร่
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุดเขต  สัตย์ซ้ำ
 
1. นายประสงค์  แหวนพิมาย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวครองศักดิ์  คงวงศ์
 
1. นายประสงค์  แหวนพิมาย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงแพรวพิชา  มะโนรา
 
1. นายนที  ทองหล่อ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัชโรบล  บุญยรัตน์พันธ์
 
1. Mr.Albert  San Jose
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววสิตา  จรูญไธสง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  สันเต
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  อยู่นา
2. นางสาวธีรนุช  ยับจอหอ
3. นางสาวพิมพ์นภา  บำรุงนา
4. นายภาคภูมิ  นิติสิทธิ์
5. นางสาวมาริณี  นุ่มกำเนิด
6. นางสาวมาลัยรัตน์  เพ็งไธสง
7. นางสาววานุมาศ  เพ็งไธสง
8. นางสาวศรสวรรค์  หีบพิมาย
9. นางสาวศุภาพิชญ์  หินดง
10. นางสาวแพรพลอย  เที่ยงธรรม
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
2. นางธมนณพัฒศ์  หร่ายพิมาย
3. นางสาวกัญญาณัฐ  สันเต
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  คลาพิมาย
2. เด็กชายภูบดินทร์  โคกกลาง
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาณุพงศ์  สดกลาง
2. นายวัชรากร  ผลพิมาย
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ตั้งทรัพย์
2. เด็กชายปภัตร  ศรีวัชรกุล
3. เด็กชายวรรณโชติ  เกี้ยมชัยภูมิ
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันย์ชนก  เรี่ยวแรง
2. นางสาวปภัสสา  จริงพิมาย
3. นางสาวปานณภัทร  เกตุแก้ว
 
1. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ประกอบผล
2. เด็กชายดนุเดช  มวยเก่ง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รวยสูงเนิน
 
1. นางสาวจารุภา  สังข์สระน้อย
 
18 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สิทธิสัทธะ
2. เด็กหญิงผกายวรรณ  มอญไธสง
3. เด็กหญิงรวิสรา  ต่อชีวี
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
19 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสรารัตน์  วิชาเกวียน
2. นางสาวอารีรัตน์  ปักการะสัย
3. นางสาวเบญจมาศ  มาสุข
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล