สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทราพร  ละครพล
 
1. นางสาวศศิธร  แสนภูมี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทองนำ
 
1. นายธวัชชัย  พรหมธิดา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  แทนรินทร์
 
1. นายธัชกร  ชนม์นภัทร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจิตตรา  แจ้งคำพี้
 
1. นายนิติ  ภัทรบูรณ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยวดี  อาจธานี
2. นางสาวสุนิตา  ไลนอก
3. นางสาวสุภาภรณ์  สิงขรอาจ
4. นายเกียรติศักดิ์  ภิรมย์จิต์
5. นางสาวเอมมิกา  ลครพล
 
1. นางรุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล
2. นายธวัชชัย  พรหมธิดา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ไลนอก
2. เด็กหญิงวรัญญา  แสนสุข
 
1. นายธัชกร  ชนม์นภัทร
2. นางสาวศศิธร  แสนภูมี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวนริสา  มาดี
 
1. นางรุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล